Od 01.09.2023 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 lipca 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

1) w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 8%;
2) w drugim roku nauki - nie mniej niż 9%;
3) w trzecim roku nauki - nie mniej niż 10%,
a w okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy nie mniej niż 7% wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1 rozporządzenia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z opinią Związku Rzemiosła Polskiego zmiana – podwyższenie stawek wynagrodzeń dotyczyć będzie także młodocianych pracowników odbywających naukę zawodu na II i III roku nauki. Zmiana stawek wynagrodzeń następuje z mocy prawa, co nie będzie wymagało aneksowania zawartych umów.

Rozporządzenie:

https://cechwejherowo.pl/mailer/userfiles/2023/07lipiec/D20231348.pdf