367 rocznica śmierci Jakuba Wejhera

W niedzielę 25 lutego 2024 roku, samorządowcy, wejherowianie i mieszkańcy okolic upamiętnili 367 rocznicę śmierci Jakuba Wejhera, założyciela miasta. Została odprawiona uroczysta msza w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym. Następnie na rynku miasta przemawiał prezydent Krzysztof Hildebrandt oraz złożono kwiaty pod pomnikiem Jakuba Wejhera. Powiatowy Cech Rzemiosł reprezentowali: Prezes/Starszy Cechu Ryszard Pionk, Podstarszy Cechu Gerard Pobłocki, Podstarszy Cechu Wojciech Nowicki.

Dzień dobry,

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w dniach od 26 lutego do 1 marca prowadzimy nabór wniosków o przyznanie podmiotowi refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu niekonkurencyjnego „WiA- Wykwalifikowani i Aktywni", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), realizowanego w ramach Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie 5.2 Rynek pracy - projekty powiatowych urzędów pracy oraz  Funduszu Pracy.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 26 lutego  na godzinę 10:00 zaplanowane zostało spotkanie online nt. „Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego".
Podczas spotkania omówione zostaną główne zagadnienia dotyczące przyznania pracodawcy refundacji:

  • Kto może ubiegać się o refundację?
  • Jakie warunki trzeba spełniać, aby ubiegać się o refundację ?
  • Jak wygląda procedura oceny wniosków?
  • Jak wypełnić wniosek?

 Spotkanie odbędzie się online na platformie ZOOM (link będzie aktywny 10 minut przed rozpoczęciem spotkania). Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

Informacja o spotkaniu jest dostępna również stronie internetowej Urzędu: https://wejherowo.praca.gov.pl/-/23085057-refundacja-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy-dla-skierowanego-bezrobotnego-spotkanie-online oraz na Facebooku:  https://www.facebook.com/photo/?fbid=737845558440523&set=a.433455135546235

Informacja o naborze: https://wejherowo.praca.gov.pl/-/23067597-nabor-wnioskow-o-przyznanie-pracodawcy-refundacji-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy-dla-skierowanego-bezrobotnego

Informacja dotycząca zasad realizacji programów rynku pracy
przez PUP Wejherowo w 2024 roku w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy
na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie informuje, że w 2024 roku przy realizacji programów rynku pracy będzie kierował się następującymi zasadami:

 

I.          SZKOLENIA

Powiatowy Urząd Pracy dążąc do wysokiej efektywności i jakości oferowanego wsparcia w postaci organizacji oraz finansowania szkoleń dla osób bezrobotnych informuje, iż zakończenie udziału w przedmiotowej formie aktywizacji będzie wiązało się z przystąpieniem do egzaminu zewnętrznego w celu uzyskania stosownych uprawnień bądź potwierdzenia zdobycia wiedzy i kwalifikacji zawodowych w określonej dziedzinie.

W 2024 roku realizowane będą:

1.         SZKOLENIA INDYWIDUALNE:

W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski kandydatów posiadających gwarancję zatrudnienia po ukończeniu kursu. Powiatowy Urząd Pracy finansuje koszt szkolenia indywidualnego do 6.000,00 zł.

Na szkolenia indywidualne kierowane będą osoby, które:

·         spełniają wymagania kwalifikacyjne określone programem szkoleniowym,

·         uzyskają pozytywną opinię doradcy klienta indywidualnego,

·         w przypadku, gdy koszt szkolenia przekroczy 6.000,00 zł zobowiążą się do pokrycia różnicy tych kosztów,

·         spełniają kryteria dostępu określone w poszczególnych projektach i programach.

Przyjmowanie wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne odbywać się będzie w trybie ciągłym od 17 stycznia 2024 roku do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

2.         SZKOLENIA GRUPOWE:

W 2024 roku zaplanowano realizację tylko jednego szkolenia grupowego tj. „ABC Przedsiębiorczości” dla osób, których wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej przejdą pozytywnie weryfikację, tym samym ich pomysły na założenie firmy będą rekomendowane do dofinansowania.

 

II.        STAŻE

Okres trwania nowych, organizowanych w 2024 roku staży wyniesie od 3 do 6 miesięcy, a w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski tych pracodawców, którzy:

·         wywiązali się z deklaracji zatrudnienia osób bezrobotnych po odbyciu u nich stażu lub skorzystania z innej formy wsparcia Urzędu w 2023 roku i dwóch poprzednich latach,

·         obecnie gwarantują zatrudnienie po stażu w formie umowy o pracę lub zlecenia na okres minimum
3 miesięcy, zawartej w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu
,

·         prowadzą działalność na terenie powiatu wejherowskiego.

Przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych odbywać się będzie
w trybie ciągłym od 17 stycznia 2024 roku do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Osoby uczestniczące w stażu będą mogły korzystać z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem.

 

III.      PRACE INTERWENCYJNE

Powiatowy Urząd Pracy będzie refundował pracodawcom przez okres 6 miesięcy część kosztów wynagrodzenia zatrudnionej w wyniku skierowania przez Urząd osoby bezrobotnej w wysokości 1.400,00 zł oraz opłaconych od tej części wynagrodzenia składek na ubezpieczenie społeczne. Wymagany okres zatrudnienia osoby bezrobotnej
w ramach tej formy wsparcia wynosi 12 miesięcy. Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie
w trybie ciągłym od 17 stycznia 2024 roku do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

 

IV.      BONY NA ZASIEDLENIE

Bon na zasiedlenie polega na przyznaniu osobie bezrobotnej środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Bon na zasiedlenie może zostać przyznany  na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, w wysokości do 8.000,00 zł, jeżeli spełni łącznie następujące warunki:

·         z tytułu wykonywania pracy lub działalności gospodarczej będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód
w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;

·         odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka
w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;

·         będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w od 17 stycznia 2024 roku do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

 

V.        JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1.         Osoba bezrobotna może ubiegać się o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej maksymalnie do wysokości 25.000,00 zł.

2.         Urząd będzie prowadził nabór wniosków w III turach zgodnie z poniższym harmonogramem:

·         5-9 lutego 2024 r.

·         6-10 maja 2024 r.

·         23-27 września 2024 r.

Komisja spośród wszystkich złożonych wniosków, wybierze najlepsze, w ilości podanej w danym naborze, których pomysłodawcy otrzymają dofinansowanie. Informacje dotyczące poszczególnych naborów Urząd będzie zamieszczał sukcesywnie na swojej stronie internetowej, swoim FB oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie jednostki.

 

VI.      REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

1.         Pracodawca może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego maksymalnie do wysokości 30.000,00 zł.

2.         Urząd będzie prowadził nabór wniosków w III turach zgodnie z poniższym harmonogramem:

·         26 lutego – 1 marca 2024 r.

·         13-17 maja 2024 r.

·         16-20 września 2024 r.

Komisja spośród wszystkich złożonych wniosków, wybierze wnioski na wskazaną w danym naborze liczbę stanowisk, na których utworzenie pracodawcy otrzymają dofinansowanie. Informacje dotyczące poszczególnych naborów Urząd będzie zamieszczał sukcesywnie na swojej stronie internetowej, swoim FB oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie jednostki.

 

VII.    KOSZTY DOJAZDU

W 2024 roku będą refundowane jedynie koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania:

·         szkolenia w przypadku, gdy osoba złoży w Urzędzie stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.
W sytuacji dojazdu własnym samochodem, zwrot poniesionych kosztów nie będzie wyższy niż koszt dojazdu na danej trasie najtańszymi istniejącymi środkami transportu zbiorowego.

·         stażu w przypadku, gdy osoba złoży w Urzędzie stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami,
a miesięczny koszt przejazdu najtańszym środkiem transportu, przekracza 90,00 zł. W sytuacji dojazdu własnym samochodem, zwrot poniesionych kosztów nie będzie wyższy niż koszt dojazdu na danej trasie najtańszymi istniejącymi środkami transportu zbiorowego. W tym przypadku wysokość refundacji, za czas odbywania stażu, zostanie obniżona o dni wolne zawnioskowane przez stażystę i okres zwolnienia lekarskiego.

 

VIII.  KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - KFS

W 2024 roku będzie istniała możliwość sfinansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jeżeli wpisze się ono w priorytety wydatkowania przedmiotowych środków ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy na bieżący rok, do których należy:

1.       Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii
i narzędzi pracy.

2.       Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

3.       Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.

4.       Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.

5.       Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

6.       Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

7.       Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

8.       Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym
w przedsiębiorstwach. 

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy:

1.       Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.

2.       Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

3.       Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

4.       Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju  powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

 

Urząd będzie prowadził nabór wniosków w III turach zgodnie z poniższym harmonogramem:

·         12-16 lutego 2024 r.

·         3-7 czerwca 2024 r.

·         14-18 października 2024 r.

Komisja przydzieli środki na kształcenie ustawiczne do kwoty określonej w danym naborze. Informacje dotyczące poszczególnych naborów Urząd będzie zamieszczał sukcesywnie na swojej stronie internetowej, swoim FB oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie jednostki.

 

 

Niniejsze zasady mogą ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów lub pozyskania przez Powiatowy Urząd Pracy dodatkowych środków na realizację zadań w 2024 roku, wówczas Urząd zamieści stosowny komunikat.

 

Spotkanie wigilijne Zarządu z pracownikami biura cechu i szkoły oraz kadra pedagogiczna Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie.