Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie etyki zawodowej i rzetelnego wykonania rzemiosła oraz statutu Cechu.

Sąd Cechowy składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu, w głosowaniu jawnym.

Zadania Sądu Cechowego określone zostały w Statucie w § 40-47.

SKŁAD SĄDU CECHOWEGO:

Przewodniczący Sądu Cechowego

Mieczysław Dosz

Z-ca przewodniczącego Sądu Cechowego

 Wioletta Gaffke

Sekretarz Sądu Cechowego

Henryk Konkol