W związku ze zbliżającymi się sesjami egzaminacyjnymi prosimy o składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu młodocianych pracowników zatrudnieni u rzemieślników i będących uczniami klasy III branżowych szkół I stopnia za pośrednictwem naszego Cechu.

 

Zapraszamy zatem Państwa do składania dokumentów do egzaminu czeladniczego.

 

Dokumenty przyjmujemy do 15 lutego 2023 roku w biurze Cechu.

 

Bardzo prosimy Państwa o uważne przeczytanie poniższych wskazówek.

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO:

 

1.   WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU CZELADNICZEGO DRUK W ZAŁĄCZENIU

 

Wnioski uczniów uczęszczających do NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY RZEMIOSŁA        w Wejherowie są już w biurze cechu opieczętowane i podpisane przez szkołę.

 

Uczniowie uczęszczający do innych szkół muszą udać się po podpis i pieczątkę dyrekcji we własnym zakresie. (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie).

 

2.   ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

 

3.   UMOWA O NAUKĘ ZAWODU - Jeżeli uczeń w trakcie nauki zmieniał pracodawcę załącza również ksera umów i świadectwa pracy z poprzednich zakładów, również aneksy jeżeli takie były robione podczas trwania umowy.

 

4.   FOTOGRAFIA (aktualna, czytelnie podpisana, data urodzenia, zawód) – szt.1.

 

5.   DOWÓD OPŁATY EGZAMINACYJNEJ

Opłata za egzamin czeladniczy w 2023 r. wynosi: 870,25

 

Wpłaty należy dokonać na konto pomorskiej IZBY: BGŻ BNP PARIBAS 81 1600 1462 1817 4823 9000 0001

 

W tytule przelewu proszę podać (imię i nazwisko ucznia, egzamin czeladniczy, NIP firmy, mail).

 

Złożenie dokumentów w terminie późniejszym może skutkować nie przeprowadzeniem egzaminu we wskazanym czasie w konsekwencji czego, uczeń będzie musiał powtarzać klasę.

 

Od 2022 r. obowiązują  przepisy art. 44q ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327 ze zm.) -  warunkujące ukończenie szkoły m.in. branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u  pracodawcy rzemieślnika.

 

W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły. 

 

 

 

 

Załączniki :

https://cechwejherowo.pl/doc/WNIOSEK-dla-ucznia-III-klasy-branzowej-szkoly-I-stopnia.pdf

 

https://cechwejherowo.pl/doc/za%C5%9Bwiadczenie-o-odbyciu-praktycznej-nauki-zawodu.pdf