Egzamin mistrzowski

Warunki dopuszczenia do egzaminu

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych   przez     komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89), z późn. zm.

.

Do egzaminu mistrzowskiego przystąpić może kandydat, który spełnia jeden z poniższych warunków:

.

1) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także: 

a) co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo

b) co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed uzyskaniem i po uzyskaniu tytułu zawodowego;

2) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;

3) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

4) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;

5) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., dających wykształcenie średnie albo średnie branżowe i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

6) posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.”

.

Wymagane dokumenty do egzaminu

.

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego - druk w załączeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie)

2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny/dowodowy) - 1 szt.

3. Dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze).

4. Dokument(y) potwierdzający(e) spełnianie jednego z wyżej wymienionych warunków, w tym zaświadczenia dotyczące wykonywania zawodu lub świadectwa pracy.

5. Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.

6. Dowód opłaty egzaminacyjnej.

Opłatę za egzamin należy dokonać w kwocie 1938,94 zł na rachunek bankowy: BGŻ BNP PARIBAS 81 1600 1462 1817 4823 9000 0001 Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Piwna ½, 80-831 Gdańsk

W przypadku, gdy nie jest możliwe przedstawienie dokumentów potwierdzających okres wykonywania zawodu, kandydat składa oświadczenie (wzór do pobrania), potwierdzające okres i okoliczności wykonywania zawodu.

Kandydat do egzaminu przedstawia oryginały dokumentów w celu potwierdzenia za zgodność kopii z oryginałem przez pracownika izby rzemieślniczej lub cechu rzemieślniczego.

.

Przebieg egzaminu

.

Egzamin mistrzowski składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej.

Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.

.

Etap teoretyczny egzaminu odbywa się w Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej w Gdańsku.

Etap teoretyczny rozpoczyna się od części pisemnej, która polega na rozwiązaniu testu (odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru). Kandydat udziela odpowiedzi na pytania z następujących tematów:

.

rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją,

dokumentacja działalności gospodarczej,

rysunek zawodowy,

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

podstawowe zasady ochrony środowiska,

podstawowe przepisy prawa pracy,

podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem,

podstawy psychologii i pedagogiki,

metodyka nauczania.

Na każdy wyżej wymieniony temat zdający udziela odpowiedzi na 7 pytań. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z  których tylko jedna jest prawidłowa.

.

Część ustna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

.

technologia,

maszynoznawstwo,

materiałoznawstwo.

Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut.

Każdy zestaw pytań ustnych składa się z  3 oddzielnych zestawów obejmujących po 3 pytania z każdego tematu.

Osoby, które zdały egzamin, otrzymują dyplom mistrzowski w terminie do miesiąca od dnia zdania egzaminu. 

Osoby posiadające uprawnienia pedagogiczne (kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu lub przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli) są zwolnione ze zdawania egzaminu mistrzowskiego z zakresu tematów: podstawy psychologii i pedagogiki oraz z metodyki nauczania.

Osoby zainteresowane w/w zwolnieniem zobowiązane są w dniu składania kompletu dokumentów do egzaminu mistrzowskiego dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie w/w kwalifikacji.

.

UWAGA!

.

Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

.

Załączniki:

wniosek do egzaminu mistrzowskiego

oświadczenie - egzaminy

Egzamin czeladniczy

Warunki dopuszczenia do egzaminu 

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych   przez    komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89), z późn. zm.

.

Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

.

1) ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;

1a) jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia, w której realizuje dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników, oraz młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu nauki zawodu u rzemieślnika;

2) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;

3) jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

4) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;

5) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., prowadzących kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;

6) posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;

7) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub certyfikatu kwalifikacji zawodowej.

.

Wymagane dokumenty

.Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego:

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego druk w załączeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie).

2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny/dowodowy format 35mm x 45mm) – szt.1.

3. Dowód opłaty egzaminacyjnej - Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na niżej podany rachunek bankowy.

.

Młodociani pracownicy:

.

1. Świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu lub oświadczenie mistrza szkolącego o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu. 

2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu)

3. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole - zaświadczenie o okresie nauki zawodu. 

4. Dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim wraz z regulaminem, który został zatwierdzony przez Związek Rzemiosła Polskiego – dokument umożliwia uzyskanie zwolnienia ze zdawania wybranych zadań i/lub tematów egzaminacyjnych.

.

Kandydaci z wolnego naboru:

.

1. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dodatkowo dokument wskazujący NIP lub REGON w celu wpisania do CEIDG informacji o uzyskanym świadectwie czeladniczym.

3. Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych

4. Tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin.

5. Świadectwo uzyskania co najmniej 1 kwalifikacji w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin lub zaświadczenie zdania egzaminu sprawdzającego po ukończeniu przygotowania  zawodowego dorosłych.

Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do indywidualnych potrzeb składają dodatkowe dokumenty informujące o powyższej sprawie.

Opłatę za egzamin należy dokonać w kwocie 969,46 zł na rachunek bankowy: BGŻ BNP PARIBAS 81 1600 1462 1817 4823 9000 0001 - Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Piwna ½, 80-831 Gdańsk.

W przypadku, gdy nie jest możliwe przedstawienie dokumentów potwierdzających okres wykonywania zawodu, kandydat składa oświadczenie (wzór do pobrania), potwierdzające okres i okoliczności wykonywania zawodu.

Kandydat do egzaminu przedstawia oryginały dokumentów w celu potwierdzenia za zgodność kopii z oryginałem przez pracownika izby rzemieślniczej lub cechu rzemieślniczego.

.

Przebieg egzaminu

.

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej.

Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.

Etap teoretyczny egzaminu odbywa się w miejscach wyznaczonych przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą w Gdańsku.

Etap teoretyczny rozpoczyna się od części pisemnej, która polega na rozwiązaniu testu. Kandydat udziela odpowiedzi na pytania z następujących tematów:

rachunkowość zawodowa,

dokumentacja działalności gospodarczej,

rysunek zawodowy,

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

podstawowe zasady ochrony środowiska,

podstawowe przepisy prawa pracy,

podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Zdający na każdy wyżej wymieniony temat udziela odpowiedzi na 7 pytań. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z  których tylko jedna jest prawidłowa.

.

Część ustna egzaminu polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z  następujących tematów:

.

technologia,

maszynoznawstwo,

materiałoznawstwo.

Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut.

Każdy zestaw pytań ustnych składa się z 3 oddzielnych zestawów obejmujących po 3 pytania z każdego tematu.

Na zakończenie egzaminu przewodniczący ogłasza wyniki egzaminu. Osoby, które zdały egzamin, otrzymują świadectwo czeladnicze w terminie do miesiąca od dnia zdania egzaminu. 

.

UWAGA!

.

Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

Od 2022 r. obowiązują  przepisy art. 44q ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327 ze zm.) -  warunkujące ukończenie szkoły m.in. branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u  pracodawcy rzemieślnika.

W przypadku nie przystąpienia do egzaminu uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U z 2017, poz. 89 z póżn.zm.)-  § 8 ust. 4 i ust.  4a :

Młodociany pracownik, który jest zatrudniony w celu nauki zawodu  u  rzemieślnika i jest uczniem klasy III branżowej szkoły I - składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowej szkole I stopnia, określonym w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego.

Złożenie dokumentów w terminie późniejszym może skutkować nie przeprowadzeniem egzaminu we wskazanym czasie w konsekwencji czego, uczeń będzie musiał powtarzać klasę.

Młodociany pracownik, który ukończył naukę zawodu u rzemieślnika  oraz dokształcanie teoretyczne w szkole lub w formach pozaszkolnych - składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika.

.

Załączniki:

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego uczeń ostatniej klasy branżowej szkoły I stopnia będący młodocianym pracownikiem) 

2. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (nie dotyczy młodocianych pracowników)

3. Zaświadczenie o odbyciu praktycznej nauki zawodu

Egzamin sprawdzający:

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych   przez     komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89), z późn. zm.

Do egzaminu sprawdzającego dopuszcza się osobę, która ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin, oraz posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej formy kształcenia.

.

Warunki dopuszczenia do egzaminu

.

Do egzaminu sprawdzającego Izba dopuszcza osobę, która ukończyła przyuczenie do wykonywania określonej pracy u rzemieślnika i złoży następujące dokumenty:

umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy,

zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasokresu, zakresu przyuczenia i potwierdzone przez cech,

dowód opłaty egzaminacyjnej.

.

Wymagane dokumenty do egzaminu

.

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego - druk w załączeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie, wypełniony CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI).

2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

3. Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasokresu oraz zakresu przyuczenia i potwierdzone przez cech.

4. Dowód opłaty egzaminacyjnej.

Opłatę za egzamin należy dokonać w kwocie 346,23 zł na rachunek bankowy: BGŻ BNP PARIBAS 81 1600 1462 1817 4823 9000 0001 – Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Piwna ½, 80-831 Gdańsk

Kandydat do egzaminu przedstawia oryginały dokumentów w celu potwierdzenia za zgodność kopii z oryginałem przez pracownika izby rzemieślniczej lub cechu rzemieślniczego.

.

Zakres wymagań na egzaminie

.

Egzamin sprawdzający składa się z części praktycznej, podczas której kandydat wykonuje zadania praktyczne i części teoretycznej polegającej na udzieleniu odpowiedzi z zakresu przepisów bhp, ochrony środowiska i teorii zawodowej, związanych z wykonywaniem prac, których dotyczyło przyuczenie

.

Przebieg egzaminu

.

Egzamin sprawdzający składa się z dwóch części: praktycznej w postaci wykonania zadania praktycznego i części teoretycznej polegającej na udzieleniu ustnej odpowiedzi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i teorii zawodowej, związanych z wykonywaniem prac, których dotyczyło przyuczenie.

Czas trwania części praktycznej egzaminu nie może być dłuższy niż 8 godziny. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.

Osoba, która zdała egzamin sprawdzający otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu w terminie do miesiąca od dnia  zdania egzaminu.  

.

UWAGA!

.

Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

.

Załączniki:

Wniosek sprawdzający,

Wzór zaświadczenia.