Egzamin sprawdzający:

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych   przez     komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89), z późn. zm.

Do egzaminu sprawdzającego dopuszcza się osobę, która ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin, oraz posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej formy kształcenia.

.

Warunki dopuszczenia do egzaminu

.

Do egzaminu sprawdzającego Izba dopuszcza osobę, która ukończyła przyuczenie do wykonywania określonej pracy u rzemieślnika i złoży następujące dokumenty:

umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy,

zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasokresu, zakresu przyuczenia i potwierdzone przez cech,

dowód opłaty egzaminacyjnej.

.

Wymagane dokumenty do egzaminu

.

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego - druk w załączeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie, wypełniony CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI).

2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

3. Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasokresu oraz zakresu przyuczenia i potwierdzone przez cech.

4. Dowód opłaty egzaminacyjnej.

Opłatę za egzamin należy dokonać w kwocie 346,23 zł na rachunek bankowy: BGŻ BNP PARIBAS 81 1600 1462 1817 4823 9000 0001 – Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Piwna ½, 80-831 Gdańsk

Kandydat do egzaminu przedstawia oryginały dokumentów w celu potwierdzenia za zgodność kopii z oryginałem przez pracownika izby rzemieślniczej lub cechu rzemieślniczego.

.

Zakres wymagań na egzaminie

.

Egzamin sprawdzający składa się z części praktycznej, podczas której kandydat wykonuje zadania praktyczne i części teoretycznej polegającej na udzieleniu odpowiedzi z zakresu przepisów bhp, ochrony środowiska i teorii zawodowej, związanych z wykonywaniem prac, których dotyczyło przyuczenie

.

Przebieg egzaminu

.

Egzamin sprawdzający składa się z dwóch części: praktycznej w postaci wykonania zadania praktycznego i części teoretycznej polegającej na udzieleniu ustnej odpowiedzi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i teorii zawodowej, związanych z wykonywaniem prac, których dotyczyło przyuczenie.

Czas trwania części praktycznej egzaminu nie może być dłuższy niż 8 godziny. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.

Osoba, która zdała egzamin sprawdzający otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu w terminie do miesiąca od dnia  zdania egzaminu.  

.

UWAGA!

.

Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

.

Załączniki:

Wniosek sprawdzający,

Wzór zaświadczenia.