Istnieje możliwość sfinansowania bądź dofinansowania ceny wybranego przez Ciebie kursu, wystarczy skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy.

Oferowane przez Powiatowe Urzędy Pracy są m.in.:

a) Szkolenia i bony szkoleniowe:

.

Czym są szkolenia?

.

Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy są rodzajem aktywizacji zawodowej finansowaną przez urzędy pracy, prowadzoną w formie kursu obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje co miesiąc stypendium równe 120% zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez instytucję szkoleniową.

.

Kto może skorzystać ze szkolenia?

.

Skierowanie na szkolenie może dostać zarejestrowana w urzędzie pracy:

• osoba bezrobotna,

• osoba poszukująca pracy

.

Co to jest bon szkoleniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia?

.

Osoba bezrobotna, która nie przekroczyła 30 roku życia  może otrzymać z urzędu pracy bon szkoleniowy, który gwarantuje jej skierowanie na wybrane szkolenie wraz z opłaceniem kosztów ponoszonych w związku z podjęciem szkolenia.

 

Wartość bonu szkoleniowego wynosi do 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego.

.

Jakie są warunki przyznania bezrobotnemu bonu szkoleniowego?

.

Bon szkoleniowy jest przyznawany na wniosek bezrobotnego.

 

Przed decyzją o przyznaniu bonu młody bezrobotny musi znaleźć pracodawcę chętnego do zatrudnienia go po odbytym szkoleniu lub w inny sposób wykazać, że szkolenie zwiększy szansę na podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

(źródło: www.wejherowo.praca.gov.pl)

b) Przygotowanie zawodowe dorosłych

.

Czym jest przygotowanie zawodowe dorosłych?

.

Przygotowanie zawodowe dorosłych to instrument aktywizacji zawodowej, który może odbywać się w dwóch formach:

• praktycznej nauki zawodu dorosłych – umożliwiającej przystąpienie do egzaminu zawodowego lub egzaminu czeladniczego,

• przyuczenia do pracy dorosłych – mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

.

Kogo dotyczy?

.

Przygotowanie zawodowe dorosłych dotyczy osób bezrobotnych i osób poszukujących pracy które:

• otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,

• uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

• są żołnierzami rezerwy,

• pobierają rentę szkoleniową,

• pobierają świadczenie szkoleniowe

w celu uzyskania przez nich kwalifikacji lub umiejętności zawodowych.

(źródło: www.wejherowo.praca.gov.pl)

 

CO ZROBIĆ KROK PO KROKU?

.

1. Nawiąż kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy (stanowisko ds. organizacji szkoleń lub doradca zawodowy).

2. Podaj pracownikom Urzędu nasze dane: Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców, ul. Gen. J. Hallera 18, 84-200 Wejherowo, NIP: 588-14-53-944, REGON: 221751703, tel. (58) 672-25-11 oraz numer w REJESTRZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH 2.22/00029/2005 jako placówkę szkolącą, z której usług chcesz skorzystać.

3. W uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu wypełnij wniosek oraz złóż stosowne dokumenty.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny pod nr. tel. M. +48 698 687 834; T. +48 58 672 25 11 w. 2 

Linki do Powiatowych Urzędów Pracy: https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu

 

Zapraszamy do kontaktu:

Waldemar Skarżyński

specjalista d/s szkoleń i kursów

M. +48 698 687 834

T. +48 58 672 25 11 w. 2

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Magdalena Zieman

specjalista ds. szkoleń i kursów

M. +48 698 687 834

T. +48 58 672 25 11 w. 2

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. OŚRODEK SZKOLENIA KURSOWEGO działa jako wyodrębniona komórka organizacyjna w strukturze Powiatowego Cechu Rzemiosł w Wejherowie.

2. OŚRODEK podlega bezpośrednio DYREKTOROWI BIURA CECHU.

3. Pracą OŚRODKA kieruje KOORDYNATOR OŚRODKA.

4. OŚRODEK działa w oparciu o następujące zezwolenia:

4.1. PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO: Zaświadczenie nr 10/2011 z dnia 26.10.2011 r. wydane przez Starostę Powiatu Wejherowskiego; 4.2. INSTYTUCJA SZKOLENIOWA: Rejestr Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy nr ewidencyjny 2.22/00165/2021 z 25.05.2021 r.;

4.3. AKREDYTACJA PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE: Pomorski Kurator Oświaty, decyzja nr 4/2015 z dnia 25.02.2015 roku;

4.4. AKREDYTACJA PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE: Pomorski Kurator Oświaty, decyzja nr 36/2011 z dnia 26.10.2011 roku;

4.5. AKREDYTACJA PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE: Pomorski Kurator Oświaty, decyzja nr 8/2012 z dnia 08.05.2012 roku ;

4.6. POTWIERDZENIE NR: NC-60102-104/21 z dnia 12.07.2021 r. SPEŁNIENIA WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W PAR. 25 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2001 R. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263;

Powyższe zezwolenia stanowią załącznik do niniejszych zasad (załącznik)

 

NAZWA KURSU

OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI, WSZYSTKIE TYPY, KLASA III

OPERATOR KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ DO 25 TON, KLASA III

KURS ROZSZERZONY: dwie specjalności:

OPERATOR ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWEJ:

OPERATOR BETONIARKI – wszystkie typy

OPERATOR ZAGĘSZCZAREK I UBIJAKÓW WIBRACYJNYCH

OPERATOR NARZĘDZI UDAROWYCH RĘCZNYCH

OPERATORA PRZECINAREK DO NAWIERZCHNI DRÓG

OPERATOR RUSZTOWAŃ BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH METALOWYCH

OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z UPRAWNIENIAMI DO WYMIANY BUTLI GAZOWYCH

OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z WYSIĘGNIKIEM I WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z OSOBĄ OBSŁUGUJĄCĄ PODNOSZONĄ WRAZ Z ŁADUNKIEM

PRACOWNIK MAGAZYNOWO-HANDLOWY Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

OPERATOR ŻURAWI PRZENOŚNYCH HDS

OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH

HAKOWY – SYGNALISTA

OPERATOR DŹWIGÓW  BUDOWLANYCH- Kategoria II D

OPERATOR SUWNIC

OBSŁUGA PIŁ MECHANICZNYCH

OBSŁUGA KOS SPALINOWYCH

UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE (Grupa I, II, III)

PEDAGOGICZNY dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

KURSY PRZYUCZAJĄCE (w różnych zawodach) DLA OSÓB DOROSŁYCH

FLORYSTYKA I BUKIECIARSTWO

MANICURE METODĄ ŻELOWĄ I HYBRYDOWĄ

WIZAŻ

KURS DLA MŁODOCIANYCH w następujących zawodach:

BRANŻA BUDOWLANA:

ZAWODY: Murarz – tynkarz, Dekarz, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Monter sieci i instalacji sanitarnych

BRANŻA STOLARSKA:

ZAWODY: Stolarz, Tapicer

BRANŻA MOTORYZACYJNA:

ZAWODY: Mechanik pojazdów samochodowych, Lakiernik samochodowy, Blacharz samochodowy

BRANŻA SPOŻYWCZA:

ZAWODY: Kucharz, Cukiernik, Przetwórca mięsa

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

ZAWÓD: Elektryk

FRYZJERSKA:

ZAWÓD: Fryzjer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut lectus felis, facilisis nec erat at, pretium pellentesque lectus.

Nam dictum justo sit amet placerat consectetur. Maecenas laoreet, ligula vel scelerisque ultricies, lorem urna luctus odio, eget convallis. Quisque vestibulum tempus felis. Nulla interdum varius arcu nec. Duis id erat nunc.