Egzamin mistrzowski

Warunki dopuszczenia do egzaminu

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych   przez     komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89), z późn. zm.

.

Do egzaminu mistrzowskiego przystąpić może kandydat, który spełnia jeden z poniższych warunków:

.

1) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także: 

a) co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo

b) co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed uzyskaniem i po uzyskaniu tytułu zawodowego;

2) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;

3) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

4) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;

5) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., dających wykształcenie średnie albo średnie branżowe i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

6) posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.”

.

Wymagane dokumenty do egzaminu

.

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego - druk w załączeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie)

2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny/dowodowy) - 1 szt.

3. Dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze).

4. Dokument(y) potwierdzający(e) spełnianie jednego z wyżej wymienionych warunków, w tym zaświadczenia dotyczące wykonywania zawodu lub świadectwa pracy.

5. Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.

6. Dowód opłaty egzaminacyjnej.

Opłatę za egzamin należy dokonać w kwocie 1938,94 zł na rachunek bankowy: BGŻ BNP PARIBAS 81 1600 1462 1817 4823 9000 0001 Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Piwna ½, 80-831 Gdańsk

W przypadku, gdy nie jest możliwe przedstawienie dokumentów potwierdzających okres wykonywania zawodu, kandydat składa oświadczenie (wzór do pobrania), potwierdzające okres i okoliczności wykonywania zawodu.

Kandydat do egzaminu przedstawia oryginały dokumentów w celu potwierdzenia za zgodność kopii z oryginałem przez pracownika izby rzemieślniczej lub cechu rzemieślniczego.

.

Przebieg egzaminu

.

Egzamin mistrzowski składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej.

Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.

.

Etap teoretyczny egzaminu odbywa się w Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej w Gdańsku.

Etap teoretyczny rozpoczyna się od części pisemnej, która polega na rozwiązaniu testu (odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru). Kandydat udziela odpowiedzi na pytania z następujących tematów:

.

rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją,

dokumentacja działalności gospodarczej,

rysunek zawodowy,

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

podstawowe zasady ochrony środowiska,

podstawowe przepisy prawa pracy,

podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem,

podstawy psychologii i pedagogiki,

metodyka nauczania.

Na każdy wyżej wymieniony temat zdający udziela odpowiedzi na 7 pytań. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z  których tylko jedna jest prawidłowa.

.

Część ustna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

.

technologia,

maszynoznawstwo,

materiałoznawstwo.

Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut.

Każdy zestaw pytań ustnych składa się z  3 oddzielnych zestawów obejmujących po 3 pytania z każdego tematu.

Osoby, które zdały egzamin, otrzymują dyplom mistrzowski w terminie do miesiąca od dnia zdania egzaminu. 

Osoby posiadające uprawnienia pedagogiczne (kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu lub przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli) są zwolnione ze zdawania egzaminu mistrzowskiego z zakresu tematów: podstawy psychologii i pedagogiki oraz z metodyki nauczania.

Osoby zainteresowane w/w zwolnieniem zobowiązane są w dniu składania kompletu dokumentów do egzaminu mistrzowskiego dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie w/w kwalifikacji.

.

UWAGA!

.

Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

.

Załączniki:

wniosek do egzaminu mistrzowskiego

oświadczenie - egzaminy