Istnieje możliwość sfinansowania bądź dofinansowania ceny wybranego przez Ciebie kursu, wystarczy skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy.

Oferowane przez Powiatowe Urzędy Pracy są m.in.:

a) Szkolenia i bony szkoleniowe:

.

Czym są szkolenia?

.

Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy są rodzajem aktywizacji zawodowej finansowaną przez urzędy pracy, prowadzoną w formie kursu obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Uczestnik szkolenia otrzymuje co miesiąc stypendium równe 120% zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez instytucję szkoleniową.

.

Kto może skorzystać ze szkolenia?

.

Skierowanie na szkolenie może dostać zarejestrowana w urzędzie pracy:

• osoba bezrobotna,

• osoba poszukująca pracy

.

Co to jest bon szkoleniowy dla bezrobotnego do 30 roku życia?

.

Osoba bezrobotna, która nie przekroczyła 30 roku życia  może otrzymać z urzędu pracy bon szkoleniowy, który gwarantuje jej skierowanie na wybrane szkolenie wraz z opłaceniem kosztów ponoszonych w związku z podjęciem szkolenia.

 

Wartość bonu szkoleniowego wynosi do 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego.

.

Jakie są warunki przyznania bezrobotnemu bonu szkoleniowego?

.

Bon szkoleniowy jest przyznawany na wniosek bezrobotnego.

 

Przed decyzją o przyznaniu bonu młody bezrobotny musi znaleźć pracodawcę chętnego do zatrudnienia go po odbytym szkoleniu lub w inny sposób wykazać, że szkolenie zwiększy szansę na podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

(źródło: www.wejherowo.praca.gov.pl)

b) Przygotowanie zawodowe dorosłych

.

Czym jest przygotowanie zawodowe dorosłych?

.

Przygotowanie zawodowe dorosłych to instrument aktywizacji zawodowej, który może odbywać się w dwóch formach:

• praktycznej nauki zawodu dorosłych – umożliwiającej przystąpienie do egzaminu zawodowego lub egzaminu czeladniczego,

• przyuczenia do pracy dorosłych – mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

.

Kogo dotyczy?

.

Przygotowanie zawodowe dorosłych dotyczy osób bezrobotnych i osób poszukujących pracy które:

• otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,

• uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

• są żołnierzami rezerwy,

• pobierają rentę szkoleniową,

• pobierają świadczenie szkoleniowe

w celu uzyskania przez nich kwalifikacji lub umiejętności zawodowych.

(źródło: www.wejherowo.praca.gov.pl)

 

CO ZROBIĆ KROK PO KROKU?

.

1. Nawiąż kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy (stanowisko ds. organizacji szkoleń lub doradca zawodowy).

2. Podaj pracownikom Urzędu nasze dane: Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców, ul. Gen. J. Hallera 18, 84-200 Wejherowo, NIP: 588-14-53-944, REGON: 221751703, tel. (58) 672-25-11 oraz numer w REJESTRZE INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH 2.22/00029/2005 jako placówkę szkolącą, z której usług chcesz skorzystać.

3. W uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu wypełnij wniosek oraz złóż stosowne dokumenty.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny pod nr. tel. M. +48 698 687 834; T. +48 58 672 25 11 w. 2 

Linki do Powiatowych Urzędów Pracy: https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu