Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców z siedzibą w Wejherowie otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacje projektu pn. „ROZBUDOWA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY RZEMIOSŁ O BUDYNEK DYDAKTYCZNY W WEJHEROWIE WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalna szkół zawodowych.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.04.01.00-22-0017/2016-00 z dnia 9 listopada 2016 r. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie wynosi 9.020.299,56zł, a wartość przyznanego dofinansowania wynosi 7.911.332,41 zł.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości oferty Niepublicznej Szkoły Rzemiosła oraz wsparcie prognozowanego zapotrzebowania na rynku pracy i trendów demograficznych w powiecie. W wyniku realizacji projektu stworzona zostanie kompleksowa oferta szkolnictwa zawodowego dla branży meblarskiej i budowlanej oraz podniesienie kompetencji absolwentów Niepublicznej Szkoły Rzemiosła.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zakres wsparcia obejmuje m.in. rozbudowę Niepublicznej Szkoły Rzemiosła o nowy budynek dydaktyczny i doposażenie utworzonych w nim pracowni tematycznych i hali maszyn dla branży meblarskiej i budowlanej.  

Projekt „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia” powiązany jest z projektem „Wzorcowe Kształcenie Zawodowe”.

PROJEKTY UNIJNE - SPRAWDŹ !