Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Cechu z wyłączeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia i Sądu Cechowego.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu, na zasadach przewidzianych do wyboru Zarządu Cechu.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostają wybrani ci spośród kandydatów, którzy w głosowaniu tajnym uzyskają największą liczbę głosów. W razie równej liczby głosów decyduje staż członkowski w Cechu.

Członkowie komisji wybierają spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

Zadania Komisji Rewizyjnej określone zostały w Statucie w § 38-39.

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

Marzena Marcińska – Gaffke - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Stalamch  - Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

Edward Szulta - Sekretarz Komisji Rewizyjnej