OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA UCZNIÓW MŁODOCIANYCH

1. Pomoc w uzyskaniu kwalifikacji do szkolenia uczniów młodocianych.

 • kwalifikacje pedagogiczne
 • uprawnienia mistrzowskie

2. Promocja zakładów szkolących pracowników młodocianych.

3. Udzielanie pomocy pracodawcom w rekrutacji uczniów do nauki zawodu.

4. Pośrednictwo i rejestracja w zawieraniu umów o pracę z pracownikami młodocianymi.

5. Pomoc w uzyskaniu środków pieniężnych z tytułu:

 • refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne,
 • dofinansowań po wyszkoleniu ucznia

6. Doradztwo w zakresie zatrudniania pracowników młodocianych.

7. Ustawowa kontrola warunków wykonywania praktycznej nauki zawodu uczniów zatrudnianych w zakładach rzemieślniczych.

  

PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CZELADNICZYCH I MISTRZOWSKICH

W biurze Cechu można składać dokumenty niezbędne do przystąpienia do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego w zawodach ujętych na stronie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku.  Formularze są dostępne na naszej stronie internetowej (zakładka oświata zawodowa - egzaminy) lub stronie www.pomorskaizba.pl

  

.

DORADZTWO, INFORMACJE I SZKOLENIA DLA ZAKŁADÓW NALEŻĄCYCH DO CECHU

Bezpłatne i niekomercyjne szkolenia z zakresu prawa, biznesu, zarządzania zasobami ludzkimi dla członków organizacji m.in. na temat:

 • podatków (realizowane przez Urząd Skarbowy)
 • prawa pracy (przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Pracy)

  

.

PROMOCJA ZAKŁADÓW ORAZ SZYBKI PRZEPŁYW INFORMACJI DO CZŁONKÓW ORGANIZACJI

1. Strona internetowa wejherowskiego cechu www.cechwejherowo.pl

2. CECH sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle, wykonuje w szczególności następujące zadania:

 • współpracuje z władzami lokalnymi, instytucjami rynku pracy oraz dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół branżowych, w których młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego realizują dokształcanie teoretyczne oraz w zakresie wniosków i uwag wynikających z działalności szkoleniowej pracodawców rzemieślników i egzaminów czeladniczych;
 • potwierdza, z udziałem specjalisty z zakresu BHP, warunki zakładu pracy umożliwiające prowadzenie przygotowania zawodowego młodocianych, ustalając maksymalną liczbę młodocianych;
 • prowadzi wykaz pracodawców – rzemieślników zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego, zawierający informacje o stanie zatrudnienia młodocianych pracowników, kwalifikacjach zawodowych i pedagogicznych osób szkolących (instruktorów praktycznej nauki zawodu), formach organizacji dokształcania teoretycznego, okresach nauki zawodu, terminach przystąpienia do egzaminów czeladniczych;
 • organizuje cykliczne spotkania instruktażowe z mistrzami szkolącymi (instruktorami praktycznej nauki zawodu); ich program w szczególności powinien obejmować: zasady prawne związane ze szkoleniem młodocianych pracowników (zmiany, nowe regulacje), elementy metodyki i dydaktyki związanych z realizacją programu praktycznej nauki zawodu;
 • uczestniczy w rozstrzyganiu ewentualnych sporów i nieporozumień między szkolącym rzemieślnikiem a młodocianym pracownikiem wynikłych w trakcie trwania przygotowania zawodowego w rzemiośle;
 • udziela informacji na temat wolnych miejsc, w których może się odbywać przygotowanie zawodowe w rzemiośle oraz pomocy młodocianemu, który z uzasadnionych przyczyn chce zmienić miejsce przygotowania zawodowego;
 • promuje naukę zawodu organizowaną w zakładach rzemieślniczych poprzez udzielanie i upowszechnianie informacji na temat zasad prawnych i organizacyjnych dotyczących przygotowania zawodowego w rzemiośle, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków pracodawcy szkolącego oraz młodocianego pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle;
 • udziela informacji oraz przygotowuje i udostępnia niezbędną dokumentację związaną z organizacją przygotowania zawodowego młodocianego w rzemiośle;
 • ustala w porozumieniu z pracodawcami treści porozumień zawieranych ze szkołą w oparciu na art. 120a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dotyczące realizacji i monitorowania programów nauczania;
 • gromadzi inne dokumenty wynikające z przepisów prawa związane z przygotowaniem zawodowym pracowników młodocianych (m.in. oświadczenia o niekaralności osób prowadzących przygotowanie zawodowe zgodnie z art. 120 ust. 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji instruktora praktycznej nauki zawodu).