UWAGA!

Nastąpiła aktualizacja Formularza oferty poprzez zamieszczenie odpowiedniego miejsca na złożenie podpisu przez Wykonawcę.

Aktualny wzór do pobrania: Załącznik 1 -  Formularz oferty.

W związku ze zmianą wzoru Załącznika 1 do Zaproszenia do składania ofert, termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 30.01.2017 r. do godz. 9:00. Pozostałe warunki i zasady składania ofert wskazane w Zaproszeniu nie ulegają zmianie.

Wejherowo, 25.01.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.

Świadczenie usługi eksperckiej polegającej na ocenie merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych podczas procesu rekrutacji prowadzonego w ramach projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”, nr RPPM.05.07.00-22-0038/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa.

Data publikacji: 24.01.2017 r.

Rodzaj ogłoszenia: zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi eksperckiej polegającej na ocenie merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych podczas procesu rekrutacji prowadzonego w ramach projektu pn. "Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach". Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z procedurą rekrutacji określoną w „Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu pt.: Wsparcie Przedsiębiorczości na Kaszubach”. 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług eksperckich, które będą obejmować:

  1. przeprowadzenie oceny Formularzy Rekrutacyjnych z załącznikami pod względem merytorycznym w oparciu o „Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu pt.: Wsparcie Przedsiębiorczości na Kaszubach”,
  2. wypełnienie KARTY OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO do projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”,
  3. udział w posiedzeniach Komisji Rekrutacyjnej w miejscu i terminach wskazanych przez Zamawiającego,
  4. maksymalna liczba ocenianych Formularzy Rekrutacyjnych: 112 formularzy x 2 oceny = 224 oceny,
  5. dopuszcza się zlecenie oceny mniejszej liczby formularzy niż 112 dla sprawnej i terminowej realizacji projektu,
  6. planuje się wybór 2 ekspertów,
  7. Każdy przyjęty do oceny merytorycznej Formularz Rekrutacyjny zostanie oceniony przez 2 ekspertów,
  8. Regulamin rekrutacji oraz karta oceny merytorycznej dostępne są na stronie internetowej: http://www.cechwejherowo.pl/projektyunijne.php,
  9. Miejscem realizacji usługi jest siedziba Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP – Związek Pracodawców przy ul. Hallera 18 w Wejherowie oraz siedziba Niepublicznej Szkoły Rzemiosła przy ul. Kalwaryjskiej 3 w Wejherowie.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1  Formularz oferty