UWAGA!

Nastąpiła aktualizacja Formularza oferty poprzez zamieszczenie odpowiedniego miejsca na złożenie podpisu przez Wykonawcę.

Aktualny wzór do pobrania: Załącznik 1 -  Formularz oferty.

W związku ze zmianą wzoru Załącznika 1 do Zaproszenia do składania ofert, termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 30.01.2017 r. do godz. 9:00. Pozostałe warunki i zasady składania ofert wskazane w Zaproszeniu nie ulegają zmianie.

Wejherowo, 25.01.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.

Świadczenie usługi psychologa podczas procesu rekrutacji prowadzonego w ramach projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”, nr RPPM.05.07.00-22-0038/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa.

Data publikacji: 24.01.2017 r.

Rodzaj ogłoszenia: zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi psychologa podczas procesu rekrutacji prowadzonego w ramach projektu pn. "Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach".

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usługi psychologa, która będzie objemować:

  1. przeprowadzenie rozmowy z kandydatami do projektu w celu weryfikacji ich umiejętności, motywacji, barier edukacyjnych i społecznych, sytuacji zawodowej oraz predyspozycji,
  2. wypełnienie KARTY OCENY na rozmowach kwalifikacyjnych do projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” oraz prowadzenie ewidencji rozmów kwalifikacyjnych,
  3. Liczba kandydatów, z którymi prowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne: do 80 osób,
  4. Dopuszcza się zlecenie mniejszej liczby rozmów kwalifikacyjnych dla sprawnej i terminowej realizacji projektu,
  5. Planuje się wybór minimum 2 psychologów,
  6. Regulamin rekrutacji oraz karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej dostępne są na stronie internetowej: http://www.cechwejherowo.pl/projektyunijne.php,
  7. Miejscem realizacji usługi jest siedziba Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP – Związek Pracodawców przy ul. Hallera 18 w Wejherowie oraz siedziba Niepublicznej Szkoły Rzemiosła przy ul. Kalwaryjskiej 3 w Wejherowie.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1  Formularz oferty