Zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 9 stycznia 2016 r.

Świadczenie usług doradztwa specjalisty ds. zamówień publicznych dla projektu pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia”, nr RPPM.04.01.00-22-0017/2016, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie Zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

Data publikacji: 09.01.2017 r.

Rodzaj ogłoszenia: zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa specjalisty ds. zamówień publicznych dla projektu pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia".

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług doradztwa specjalisty ds. zamówień publicznych w szczególności w zakresie:

 1. przygotowania postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.- dalej: ustawa Pzp) na:
 1. Rozbudowę Niepublicznej Szkoły Rzemiosła o budynek dydaktyczny w Wejherowie – w formie zaprojektuj i wybuduj,
 2. Zakup wyposażenia do budynku dydaktycznego Niepublicznej Szkoły Rzemiosła – zamówienie udzielane w częściach,

Do zakresu przedmiotu zamówienia wchodzi dla zamówień, o których mowa powyżej:

 1. przygotowanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o dostarczone przez Zamawiającego materiały;
 2. sporządzenie projektu ogłoszenia o zamówieniu oraz ogłoszenia o udzieleniu zamówienia i zamieszczenie zaakceptowanego przez Zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu oraz ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych;
 3. nadzór nad prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. udzielanie konsultacji i porad w formie ustnej bądź elektronicznej w zakresie:
 • obowiązków zamawiającego, związanych z udzieleniem zamówienia;
 • konsultowanie odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem;
 1. udział w spotkaniach i naradach zwoływanych przez Zamawiającego, związanych z prowadzonym  postępowaniem;
 2. przygotowywanie projektu odpowiedzi na zapytania składane przez wykonawców przed terminem otwarcia ofert w oparciu o uzyskane od Zamawiającego materiały, informacje, wytyczne;
 3. sporządzanie projektu zmian treści SIWZ lub Ogłoszenia o zamówieniu w oparciu o uzyskane od Zamawiającego materiały, informacje, wytyczne;
 4. badanie i ocena ofert pod względem formalnym oraz ewentualne przygotowanie propozycji wezwania wykonawców do ewentualnych uzupełnień lub wyjaśnień;
 5. zaproponowanie Zamawiającemu rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z informacją o ewentualnym wykluczeniu i/lub odrzuceniu ofert z podaniem uzasadnienia prawnego i faktycznego;
 1. przygotowania postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na:
 1. Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego (z kontrolą rozliczenia budowy) dla zadania „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie – w formie zaprojektuj i wybuduj”,
 2. Świadczenie usług doradztwa prawnego dla projektu pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia” nr RPPM.04.01.00-22-0017/2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie Osi Priorytetowej 4 kształcenie Zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

Wykonawca  zobowiązany  jest do  ścisłej  współpracy  z  Zamawiającym  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  zamówienia, rozumianej  jako  dostępność  Wykonawcy  poprzez  kontakt  telefoniczny,  mailowy  oraz   osobisty w  siedzibie  Zamawiającego. 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia oraz w projekcie umowy.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

- Załącznik nr 1         Formularz oferty cenowej

- Załącznik nr 2         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2.1      Wniosek o dofinansowanie

- Załącznik nr 2.2      Studium Wykonalności

- Załącznik nr 2.3      Errata do Studium Wykonalności

- Załącznik nr 3         Projekt umowy