Wejherowo, dnia 23.11.2018 r.

Znak sprawy: 02/PP04.02/2018

za potwierdzeniem odbioru

 

UWAGA!

W myśl rozdz. XI pkt 2 SIWZ, Zamawiający żąda niezwłocznie potwierdzenia (w dniu dzisiejszym) faktu otrzymania niniejszej informacji na nr faksu +48/58 672-28-28 lub e-mail biuro@cechwejherowo.pl.

 

 

WYKONAWCY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlano – montażowych dla zadania pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosła o budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie Zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.”

           

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP – Związek Pracodawców z Wejherowa, ul. Gen. Józefa Hallera 18, 84-200 Wejherowo, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą, w przedmiotowym postępowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została uznana i wybrana
oferta nr 2 złożona przez:

WOJ-MAR Mariusz Gustowski
ul. Kwiatowa 8
Sopieszyno
84-200 Wejherowo

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 2, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:

1)  Kryterium nr 1: „C – Cena” – 60 pkt,

2)  Kryterium nr 2: „G – Okres gwarancji” – 40 pkt.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 6 799 999,99 zł brutto (słownie: sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca oferuje 7 letni okres gwarancji.

Wykonawca uzyskał 90 punktów, w tym w kryterium:

1)  Kryterium nr 1: „C ” – 60 pkt,

2)  Kryterium nr 2: „G” – 30 pkt.

Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone niżej wymienione oferty i przyznano im następującą punktację:

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

KRYTERIUM „Cena”

- liczba punktów
w kryterium [C]

KRYTERIUM
„Okres gwarancji”

- liczba punktów 
w kryterium [G]

Łączna liczba
punktów

PŁ = C + G

1

TB.INVEST Tomasz Brzeziński
ul. Harfowa 34
80-298  Gdańsk

45,54

40

85,54

2

WOJ-MAR Mariusz Gustowski
ul. Kwiatowa 8
Sopieszyno
84-200 Wejherowo

60,00

30

90,00

3

KAMARO Sp. z o.o. Sp. k.       
ul. Kartuska 213

80-122 Gdańsk  

41,28

40

81,28

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat.

  2. a / a.