Wejherowo, dnia 05.11.2018 r.

 

Znak sprawy: 02/PP04.02/2018

 

Informacja o złożonych ofertach

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlano – montażowych dla zadania pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie Zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych”.

 

                Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm. dalej: „ustawa”), Zamawiający
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszcza informacje dotyczące:

1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 6 300 0000,00 pln  

2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, zawartych w ofertach: 

 

Nr oferty

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

Cena oferty brutto (zł)

Okres gwarancji

termin wykonania, warunki płatności,

1

TB.INVEST Tomasz Brzeziński 80-298  Gdańsk ul. Harfowa 34

8 964 240,00

8 lat

 

Zgodnie z zapisami SIWZ

 

2

WOJ-MAR Mariusz Gustowski 84-200 Wejherowo Sopieszyno ul. Kwiatowa8

6 800 000, 00

7 lat

 

Zgodnie z zapisami SIWZ

 

3

KAMARO Sp. z o.o. Sp. K.       80-122 Gdańsk  ul. Kartuska 213

9 890 000,00

8 lat

 

Zgodnie z zapisami SIWZ

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy.

 

 

Informacja o złożonych ofertach.

 

 

______________________________________________________________________

 

 

Wejherowo, dnia 31.10.2018r. 

 

 

Znak sprawy: 02/PP04.02/2018

 

1. Wyjaśnienie nr 2 i zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści "Ogłoszenia o zamówieniu".

 

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.

 

 

______________________________________________________________________

 

 

Wejherowo, dnia 22.10.2018r.

 

Znak sprawy: 02/PP04.02/2018

 

1. Wyjaśnienie nr 1 i zmiana nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści "Ogłoszenia o zamówieniu".

 

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1.

 

3. Załącznik do zmiany nr 1 - załączniki nr 4,5,6,7 do SIWZ.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

Wejherowo, dnia 10.10.2018r.

Znak sprawy: 02/PP04.02/2018

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
 
„Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlano – montażowych dla zadania pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosła o budynek
dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie Zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.” 
 
 
Dokumenty do pobrania: