Wejherowo, dnia 23.07.2018 r.

 

Znak sprawy: 01/PP04.01/2018

 

 

WYKONAWCY

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlano – montażowych dla zadania pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie Zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.”- 01/PP04.01/2018

                                              

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz 1579 Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie:

 

W dniu 05.07.2018 roku zostało ogłoszone postępowanie na udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlano – montażowych dla zadania pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie Zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.” Zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ oferty należało składać w Biurze Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP – Związku Pracodawców z Wejherowa, ul. Gen. Józefa Hallera 18, 84-200 Wejherowo, do dnia 23.07.2018 r. do godziny 12:00. We wskazanym terminie nie wpłynęła żadna oferta w związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1.             

 

 

W myśl art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.


                    

_____________________________________________________________________________________________

 

 

 

                                                                                                                      Wejherowo, 19.07.2018r.   

 

Znak sprawy: 01/PP04.01/2018         

 

Zmiana Nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści "Ogłoszenia o zamówieniu" 

 

Zmiana Nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                   Wejherowo, dnia 05.07.2018r.

Znak sprawy: 01/PP04.01/2018

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
 
„Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlano – montażowych dla zadania pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosła o budynek
dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie Zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.” 
 
 
Dokumenty do pobrania:
- Ogłoszenie o zamowieniu
 
- SIWZ  
 
- Załacznik nr 1 do PFU wypis i wyrys
 
- Załacznik nr 2 do PFU oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
 
- Załacznik nr 3 do PFU rejestr gruntów
 
- Załacznik nr 4 do PFU mapa
 
- Załacznik nr 5 do PFU badania geologiczne
 
- Załacznik nr 6 do PFU koncepcja architektoniczna
 
- Załacznik nr 7 do PFU postanowienie 00SS
 
- Załacznik nr 7.1. do PFU Program Funkcjonalno-Użytkowy
 
- Załacznik nr 8 do PFU zaświedczenie Natura 2000
 
- Załącznik nr 9 do PFU deklaracja RDOSS
 
- Załacznik nr 10.1 do PFu rysunki T-1 - RZUT PARTERU - INSTALACJE
 
- Załącznik nr 10.2 do PFU rysunki T-1 - RZUT PARTERU - WYPOSAŻENIE SAL I ILOSC OSÓB 
 
- Załącznik nr 10.3 do PFU  rysunki T-2 - RZUT I PIĘTRA - INSTALACJE
 
- Załacznik nr 10.4 do PFU rysunki T-2 - RZUT I PIĘTRA - WYPOSAŻENIE SAL I ILOŚĆ OSÓB
 
- Załacznik nr 10.5 do PFU rysunki T-3 - RZUT II PIĘTRA - INSTALACJE
 
- Załącznik nr 10.6 do PFU rysunki T-3 - RZUT II PIĘTRA - WYPOSAŻENIE SALI I ILOŚĆ OSÓB
 
- Załącznik nr 11 do PFU warunki przyłączenia energa
 
- Załacznik nr 12 do PFU warunki przyłączenia pwik
 
- Załacznik nr 13 do PFU warunki techniczne opec
 
- Załącznik nr 14 do PFU decyzja konserwatora zabytków
 
- Załącznik nr 15 do PFU decyzja Zarządu Drogowego
 
- Załacznik nr 16 do PFU decyzja Prezydenta lokalizacja zjazdu