Zapytanie ofertowe z dnia 05.02.2018r. 

 

Powiatowy Cech Rzemiosł  MŚP Związek Pracodawców z siedzibą w Wejherowie 84-200, ul. Hallera 18, realizując projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 04- Kształcenie Zawodowe, Działanie 04.01-Infrastruktura Ponadgimnazjalna Szkół Zawodowych pod nazwą” Rozbudowa  Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny  w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia” trwający w okresie 01.12.2016-31.12.2018 r., planuje zatrudnienie osoby/firmy  w okresie od lutego 2018 do grudnia 2019 r. na stanowisku Koordynatora Projektu.

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

-  zarządzanie projektem,

-  rozliczenia finansowe,

-  tworzenie wzorów dokumentów projektowych,

-  planowanie prac i delegowanie zadań,

-  nadzór nad zgodnością realizacji działań z budżetem  i harmonogramem,

-  nadzór nad prawidłową realizacją umowy,

-  nadzór nad dokumentacją,

-  wprowadzanie danych do SL2014 oraz nadzór nad danymi wprowadzanymi przez innych pracowników,

-  wykonywanie niezbędnych prac w celu prawidłowej realizacji projektu.

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za przygotowywanie dokumentacji przetargowej, wniosków o płatność, monitoring i zarządzanie projektem.

 

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

- Wymagane doświadczenie oferenta to minimum 3 lata doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej.

 

- Przesłanie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie-może to być stosowne oświadczenie

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

  1. Formularz ofertowy.
  2. Dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie (fererencje, protokoły odbioru, umowy, oświadczenie)

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY

 

W ramach rozeznania rynku, oferty należy złożyć w oryginale, osobiście, pocztą na adres:

Ul. Hallera 18, 84-200 Wejherowo, lub mailowo na adres: biuro@cechwejherowo.pl do dnia 13.02.2018  do godziny 12:30 Liczy się data wpływu oferty.

 

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

 

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

-cena

-doświadczenie

 

KRYTERIA WYBORU OFERTY:

 

Cena 100%

 

Formularz ofertowy

 

usługi polegającej koordynacji  projektu ” Rozbudowa  Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny  w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 04- Kształcenie Zawodowe, Działanie 04.01-Infrastruktura Ponadgimnazjalna Szkół Zawodowych

 

 

Pełna nazwa Oferenta

 

 

Siedziba Oferenta, NIP

 

Dane osoby do kontaktu w sprawie oferty (imię, nazwisko, telefon, e-mail)

 

 

 

Cena netto za 1 miesiąc realizacji  kompleksowej usługi polegającej na 

Koordynacji  Projektu

Cena Netto (zł)

VAT%

(jeśli dotyczy)

Cena brutto (zł)

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba miesięcy -21

 

 

 

 

……………………………………………                                    ……………………………………………

Miejscowość i data                                                                (podpis i pieczęć osoby/osób

         upoważnionych do składania ofert )