Wejherowo, dnia 15.01.2018r.

Znak sprawy: 30/PP04.01/2017

 

 

 

                   WYKONAWCY

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlano – montażowych dla zadania pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie Zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.”- 30/PP04.012017            

                                              

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz 1579 Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie:

W dniu 22.12.2017 roku zostało ogłoszone postępowanie na udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlano – montażowych dla zadania pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie Zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.” Zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ oferty należało składać w Biurze Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP – Związku Pracodawców z Wejherowa, ul. Gen. Józefa Hallera 18, 84-200 Wejherowo, do dnia 15.01.2018 r. do godziny 12:00. We wskazanym terminie nie wpłynęła żadna oferta w związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1.             

 

 

 

W myśl art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”. 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy: 30/PP04.01/2017                                                                       Wejherowo, dnia 22.12.2017 r.

 

Zamówienie publiczne z dnia 22.12.2017r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlano – montażowych dla zadania pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie Zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.”
 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik do SIWZ nr 7.1 Program Funkcjonalno - Użytkowy.pdf

Załącznik do SIWZ Nr 7.2 Suplement do Programu Funkcjonalno - Użytkowego.pdf

załącznik nr 7.1.1.1 do PFU - rysunki T-0 - PIWNICA - INSTALACJE.pdf

załącznik nr 7.1.1.2 do PFU  rysunki T-1 - RZUT  PARTERU - INSTALACJE.pdf

załącznik nr 7.1.1.3 do PFU  rysunki T-1 - RZUT  PARTERU - WYPOSAZENIE SAL I ILOSC OSOB.pdf

załącznik nr 7.1.1.4 do PFU  rysunki T-2 - RZUT  I  PIETRA - INSTALACJE.pdf

załącznik nr 7.1.1.5 do PFU  rysunki T-2 - RZUT  I  PIETRA - WYPOSAZENIE SAL I ILOSC OSOB.pdf

załącznik nr 7.1.1.6 do PFU  rysunki T-3 - RZUT  II  PIETRA - INSTALACJE.pdf

załącznik nr 7.1.1.7 do PFU  rysunki T-3 - RZUT  II  PIETRA - WYPOSAZENIE SAL I ILOSC OSOB.pdf

Załącznik nr 7.1.2.1 do PFU wypis i wyrys.pdf

Załącznik nr 7.1.2.2 do PFU oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia.pdf

załącznik nr 7.1.2.3 do_PFU_rejestr_gruntow.pdf

załącznik nr 7.1.2.4 do PFU_mapa.pdf

załącznik nr 7.1.2.4.1do PFU_mapa_sytuacyjna.jpg

załącznik nr 7.1.2.5 do PFU_badania_geologiczne.pdf

załącznik nr 7.1.2.6 do PFU_koncepcja.pdf

załącznik nr 7.1.2.7 do PFU_postanowienie_OOSS.pdf

załącznik nr 7.1.2.8 do PFU_zaswiadczenie_Natura_2000.pdf

załącznik nr 7.1.2.9 do PFU_Deklaracja_RDOSS.pdf

załącznik nr 7.1.2.9.1 do PFU_warunki_przylaczenia_energa.pdf

załącznik nr 7.1.2.9.2 do PFU_warunki_przylaczenia_pwik.pdf

załącznik nr 7.1.2.9.3 do PFU_warunki_techniczne_opec.pdf