Zapytanie ofertowe nr 27/2017                                                                       Wejherowo, 04.12.2017 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „Szkolenie – Obsługa obrabiarek CNC. Programowanie obrabiarek CNC”,  dla uczestników projektu pn. „Wzorcowe kształcenie zawodowe”, nr RPPM.03.03.01-22-0010/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja Zawodowa, Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji Zawodowej”, została wybrana oferta Wykonawcy:

 

W.P.U. Inżynieria, Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk

 

Uzasadnienie wyboru:

-  oferta spełnia wymagania Zamawiającego,

-  oferta uzyskała łącznie 100,00 pkt. za kryteria „Cena” .

 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Suma uzyskanych punktów za kryteria: „Cena”

1.

 BUSINESS MASTERS CENTRUM EDUKACJI 
Jadwiga Drzewosz, ul. Grabowa 8, 95-200 Pabianice

 

57,31 pkt

2.

W.P.U. Inżynieria, Radosław Kończyk

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk

100,00 pkt

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 27/2017 z dnia 15 listopada 2017 r.

 

„Szkolenie – Obsługa obrabiarek CNC. Programowanie obrabiarek CNC”,  dla uczestników projektu pn. „Wzorcowe kształcenie zawodowe”, nr RPPM.03.03.01-22-0010/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja Zawodowa, Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji Zawodowej”.

Data publikacji: 15.11.2017 r.

Rodzaj ogłoszenia: zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu "Szkolenie – Obsługa obrabiarek CNC. Programowanie obrabiarek CNC"  dla uczestników projektu pn. „Wzorcowe kształcenie zawodowe”, nr RPPM.03.03.01-22-0010/16. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia zajęć w zakresie: obsługi obrabiarek CNC i programowania obrabiarek CNC dla 2 nauczycieli Niepublicznej Szkoły Rzemiosła (szkolenie 51 godzin. Forma uczestnictwa: wykłady + ćwiczenia ), zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załacznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie