Zapytanie ofertowe nr 26/2017                                                                                          Wejherowo, 14.11.2017r. 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia pn: „Szkolenie – Obsługa obrabiarek CNC. Programowanie obrabiarek CNC”,  dla uczestników projektu pn. „Wzorcowe kształcenie zawodowe”, nr RPPM.03.03.01-22-0010/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja Zawodowa, Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji Zawodowej”, zgodnie z warunkami Zaproszenia do złożenia oferty, nie wybrano żadnej oferty. 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 26/2017 z dnia 24 października 2017 r.

 

„Szkolenie – Obsługa obrabiarek CNC. Programowanie obrabiarek CNC”,  dla uczestników projektu pn. „Wzorcowe kształcenie zawodowe”, nr RPPM.03.03.01-22-0010/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja Zawodowa, Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji Zawodowej”.

Data publikacji: 24.10.2017 r.

Rodzaj ogłoszenia: zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu "Szkolenie – Obsługa obrabiarek CNC. Programowanie obrabiarek CNC"  dla uczestników projektu pn. „Wzorcowe kształcenie zawodowe”, nr RPPM.03.03.01-22-0010/16. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia zajęć w zakresie: obsługi obrabiarek CNC i programowania obrabiarek CNC dla 2 nauczycieli Niepublicznej Szkoły Rzemiosła (szkolenie 51 godzin. Forma uczestnictwa: wykłady + ćwiczenia ), zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załacznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie