Wejherowo, dnia 17.11.2017 r.

Znak sprawy: 24/PP04.01/2017

za potwierdzeniem odbioru

 

UWAGA!

W myśl rozdz. XI pkt 2 SIWZ, Zamawiający żąda niezwłocznie potwierdzenia (w dniu dzisiejszym) faktu otrzymania niniejszej informacji na nr faksu +48/58 672-28-28 lub e-mail biuro@cechwejherowo.pl.

 

WYKONAWCY

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlano – montażowych dla zadania pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie Zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.”            

                                              

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz 1579 Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.  

 

Uzasadnienie:

 

Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 6 950 000,00 zł brutto. Cena oferty z najniższą ceną wynosi 7 730 365,50 zł brutto, co przekraczało kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający Uchwałą nr 1/7/2017 z dnia 04.10.2017 roku zwiększył kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, niemniej jednak Wykonawca po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej nie przedłużył terminu związania ofertą i odmówił podpisania umowy. W związku ze złożeniem przedłużenia terminu związania ofertą przez drugiego wykonawcę Zamawiający nie posiada środków do zwiększenia kwoty na sfinansowanie zamówienia do wysokości 12 875 000,00 złotych i postanawia jak na wstępie. 

W myśl art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                                  Wejherowo, dnia 23.10.2017 r.

Znak sprawy: 24/PP04.01/2017

za potwierdzeniem odbioru

 

UWAGA!

W myśl rozdz. XI pkt 2 SIWZ, Zamawiający żąda niezwłocznie potwierdzenia (w dniu dzisiejszym) faktu otrzymania niniejszej informacji na nr faksu +48/58 672-28-28 lub e-mail biuro@cechwejherowo.pl.

 

WYKONAWCY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlano – montażowych dla zadania pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie Zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.”            

                                              

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP – Związek Pracodawców z Wejherowa, ul. Gen. Józefa Hallera 18, 84-200 Wejherowo, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą, w przedmiotowym postępowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budowlane

GLEMBUD
Sławomir Glembin

ul. Pucka 39

84-103 Łebcz

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 2, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:

1)  Kryterium nr 1: „C – Cena” – 60 pkt,

2)  Kryterium nr 2: „G – Okres gwarancji” – 40 pkt.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 7 730 365,50 zł brutto (słownie: siedem milionów siedemset trzydzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 50/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca oferuje, maksymalny okres gwarancji tj. 8 lat.

Wykonawca uzyskał 100 punktów, w tym w kryterium:

1)  Kryterium nr 1: „C ” – 60 pkt,

2)  Kryterium nr 2: „G” – 40 pkt.

Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone niżej wymienione oferty i przyznano im następującą punktację:

 

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

KRYTERIUM „Cena”

- liczba punktów
w kryterium [C]

KRYTERIUM
„Okres gwarancji”

- liczba punktów 
w kryterium [G]

Łączna liczba
punktów

PŁ = C + G

1

BUDREM-RYBAK sp. z o.o.  Sp. K
ul. Krótka 1
84-242 Luzino

36,03

20,00

56,03

2

Przedsiębiorstwo Budowlane

GLEMBUD
Sławomir Glembin

ul. Pucka 39
84-103 Łebcz

60,00

40,00

100,00

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

                               

 

 

 

                                                                                                               Wejherowo, dnia 25.09.2017 r.

Znak sprawy: 24/PP04.01/2017

 

Informacja o złożonych ofertach

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlano – montażowych dl-a zadania pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosła o budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie Zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych”.

 

                Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. dalej: „ustawa”), Zamawiający
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszcza informacje dotyczące:

1.  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  6 950 000,00 zł brutto

2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, zawartych w ofertach: 

 

Nr oferty

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

Cena oferty brutto (zł)

Okres gwarancji 

termin wykonania, warunki płatności,

1

BUDREM-RYBAK sp. z o.o.  Sp. K

 

84-242 Luzino ul. Krótka 1

12 875 000,00 zł

      6 lat

 

Zgodnie z zapisami SIWZ

 

2

P.B. GLEMBUD Sławomir Glembin

84-103 Łebcz ul. Pucka 39

7 730 365,50 zł

    8 lat

 

Zgodnie z zapisami SIWZ

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

                                                                                                            Wejherowo, dnia 14.09.2017r. 

Znak sprawy: 24/PP04.01/2017

 

                                  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 

     Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega przedłużeniu do dnia
25 września 2017 roku. Rozdz. XVI pkt 1 i 3 SIWZ (Miejsce oraz termin składania
i otwarcia ofert) otrzymują brzmienie:
 
1. „1. Oferty należy składać w Biurze Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP –
Związku Pracodawców z Wejherowa, ul. Gen. Józefa Hallera 18, 84-200
Wejherowo, do dnia 25.09.2017 r. do godz. 12:00. Wszystkie oferty otrzymane
przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie
zwrócone Wykonawcom bez otwierania.”
 
2. „3. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP –
Związku Pracodawców z Wejherowa, ul. Gen. Józefa Hallera 18, 84-200
Wejherowo w sali nr 1 dnia 25.09.2017 r. o godz. 12:30.
 
Zamawiający w dniu 14.09.2017 r. zamieścił zmianę treści „Ogłoszenia o zamówieniu”
nr 577368-N-2017 z dnia 25.08.2017 r. zamieszczonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany stanowią integralną część
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2

 

Zmiana_nr_2_teści_SIWZ_i_Ogłoszenia_o_zamówieniu-2

 

 

 

                                                                                                                Wejherowo, dnia 07.09.2017r. 

Znak sprawy: 24/PP04.01/2017

 

                                  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 

     Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega przedłużeniu do dnia
18 września 2017 roku. Rozdz. XVI pkt 1 i 3 SIWZ (Miejsce oraz termin składania
i otwarcia ofert) otrzymują brzmienie:
 
1. „1. Oferty należy składać w Biurze Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP –
Związku Pracodawców z Wejherowa, ul. Gen. Józefa Hallera 18, 84-200
Wejherowo, do dnia 18.09.2017 r. do godz. 12:00. Wszystkie oferty otrzymane
przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie
zwrócone Wykonawcom bez otwierania.”
 
2. „3. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP –
Związku Pracodawców z Wejherowa, ul. Gen. Józefa Hallera 18, 84-200
Wejherowo w sali nr 1 dnia 18.09.2017 r. o godz. 12:30.”
 
Zamawiający w dniu 07.09.2017 r. zamieścił zmianę treści „Ogłoszenia o zamówieniu”
nr 577368-N-2017 z dnia 25.08.2017 r. zamieszczonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany stanowią integralną część
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_nr_1

 

Zmiana_nr_1_teści_SIWZ_i_Ogłoszenia_o_zamówieniu-1

 

 

 

 

 

Znak sprawy: 24/PP04.01/2017                                                                            Wejherowo, dnia 25.08.2017 r.


 


 


 

Zamówienie publiczne z dnia 25.08.2017r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlano – montażowych dla zadania pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie Zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.”


 

Dokumenty do pobrania:

Ogloszenie o przetargu

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

​​

 Załącznik do SIWZ nr 7.1 Program Funkcjonalno -...

​​

 Załącznik do SIWZ Nr 7.2 Suplement do Programu ...

​​

 załącznik nr 7.1.1.1 do PFU - rysunki T-0 - PIW...

​​

 załącznik nr 7.1.1.2 do PFU rysunki T-1 - RZUT...

​​

 załącznik nr 7.1.1.3 do PFU rysunki T-1 - RZUT...

​​

 załącznik nr 7.1.1.4 do PFU rysunki T-2 - RZUT...

​​

 załącznik nr 7.1.1.5 do PFU rysunki T-2 - RZUT...

​​

 załącznik nr 7.1.1.6 do PFU rysunki T-3 - RZUT...

​​

 załącznik nr 7.1.1.7 do PFU rysunki T-3 - RZUT...

​​

 Załącznik nr 7.1.2.1 do PFU wypis i wyrys.pdf

​​

 Załącznik nr 7.1.2.2 do PFU oswiadczenie o praw...

​​

 załącznik nr 7.1.2.3 do_PFU_rejestr_gruntow.pdf

​​

 załącznik nr 7.1.2.4 do PFU_mapa.pdf

​​

 załącznik nr 7.1.2.4.1do PFU_mapa_sytuacyjna.jpg

​​

 załącznik nr 7.1.2.5 do PFU_badania_geologiczne...

​​

 załącznik nr 7.1.2.6 do PFU_koncepcja.pdf

​​

 załącznik nr 7.1.2.7 do PFU_postanowienie_OOSS.pdf

​​

 załącznik nr 7.1.2.8 do PFU_zaswiadczenie_Natur...

​​

 załącznik nr 7.1.2.9 do PFU_Deklaracja_RDOSS.pdf

​​

 załącznik nr 7.1.2.9.1 do PFU_warunki_przylacze...

​​

 załącznik nr 7.1.2.9.2 do PFU_warunki_przylacze...

​​

 załącznik nr 7.1.2.9.3 do PFU_warunki_techniczn...

​​

 Załączniki do SIWZ od 1-5 w wersji edytowalnej.doc