Zapytanie ofertowe nr 25/2017                                                                                     Wejherowo, 06.07.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „Kurs spawania metodą MAG, MMA i TIG dla uczestników projektu pn. „Wzorcowe kształcenie zawodowe”, nr RPPM.03.03.01-22-0010/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja Zawodowa, Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji Zawodowej”, została wybrana oferta Wykonawcy:

 

Centrum Doskonalenia Kadr EuroPartner Sp. z o.o., ul. Gołębia 1, 81-185 Gdynia

 

Uzasadnienie wyboru:

-  oferta spełnia wymagania Zamawiającego,

-  oferta uzyskała łącznie 100 pkt. za kryteria „Cena”.

 

W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęły inne oferty.

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Suma uzyskanych punktów za kryteria: „Cena”

1.

Centrum Doskonalenia Kadr EuroPartner
Sp. z o.o., ul. Gołębia 1, 81-185 Gdynia

100,00

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 25/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

Kurs spawania metodą MAG, MMA i TIG dla uczestników projektu pn. „Wzorcowe kształcenie zawodowe”, nr RPPM.03.03.01-22-0010/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja Zawodowa, Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji Zawodowej.

Data publikacji: 27.06.2017 r.

Rodzaj ogłoszenia: zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG, MMA i TIG  dla uczestników projektu pn. „Wzorcowe kształcenie zawodowe”, nr RPPM.03.03.01-22-0010/16. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia po 144 godz. szkolenia z każdej metody spawania, zakończonego złożeniem stosownego egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną, zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załacznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie