Zapytanie ofertowe nr 24/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r.

Kurs spawania metodą MIG/MAG, MMA i TIG dla uczestników projektu pn. „Wzorcowe kształcenie zawodowe”, nr RPPM.03.03.01-22-0010/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja Zawodowa, Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji Zawodowej.

Data publikacji: 09.06.2017 r.

Rodzaj ogłoszenia: zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu spawania metodą MIG/MAG, MMA i TIG  dla uczestników projektu pn. „Wzorcowe kształcenie zawodowe”, nr RPPM.03.03.01-22-0010/16. W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia po 144 godz. szkolenia z każdej metody spawania, zakończonego złożeniem stosownego egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną, zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie