Znak sprawy: 23/2017                                                                                      Wejherowo, dnia 31.05.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie – w formie zaprojektuj i wybuduj” w zakresie przygotowania, prowadzenia i rozliczenia całego procesu budowlano-inwestycyjnego, dla projektu pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia”, nr RPPM.04.01.00-22-0017/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie Zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.”

Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP – Związek Pracodawców z Wejherowa, ul. Gen. Józefa Hallera 18, 84-200 Wejherowo, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą, w przedmiotowym postępowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez:

B-Act Sp. z o. o.
ul. Paderewskiego 24
85-075 Bydgoszcz

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w SIWZ:

1)  Kryterium nr 1: „C – Cena” – 60 pkt,

2)  Kryterium nr 2: „R – Czas reakcji” – 40 pkt.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 231.732,00 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści dwa złotych 00/100) i jest ceną najniższą. Ponadto Wykonawca oferuje, że maksymalny czas reakcji (tj. stawienie się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze nagłej potrzeby, nie przekroczy 4 godzin i wyniesie 1 godzinę od odbioru przez Wykonawcę (Inspektora/Koordynatora) informacji przekazanej przez Zamawiającego.

Wykonawca uzyskał 100 punktów, w tym w kryterium:

1)  Kryterium nr 1: „C ” – 60 pkt,

2)  Kryterium nr 2: „R” – 40 pkt.

Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone niżej wymienione oferty i przyznano im następującą punktację:

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

KRYTERIUM „Cena”

- liczba punktów
w kryterium [C]

KRYTERIUM
„Czas reakcji”

- liczba punktów 
w kryterium [R]

Łączna liczba
punktów

PŁ = C + R

1

B-Act Sp. z o. o.
ul. Paderewskiego 24

85-075 Bydgoszcz

60,00

40,00

100,00

2

Biuro Obsługi Inwestycji "INWEST-WYBRZEŻE" Sp. z o. o.
ul. H. Derdowskiego 7
81-369 Gdynia

32,58

40,00

72,58

3

Nadzory Budowlane
 inż. Eugeniusz Gryczewski
ul. Szkolna 34
84-239 Bolszewo

59,49

40,00

99,49

 
Ponadto Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Znak sprawy: 23/2017                                                                                      Wejherowo, dnia 12.05.2017 r.

Informacja o złożonych ofertach

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie – w formie zaprojektuj i wybuduj” w zakresie przygotowania, prowadzenia i rozliczenia całego procesu budowlano-inwestycyjnego, dla projektu pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia”, nr RPPM.04.01.00-22-0017/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie Zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. dalej: „ustawa”), Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszcza informacje dotyczące:

1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  110.000,00 zł brutto

2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, zawartych w ofertach: 

Nr oferty

Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

Cena oferty brutto (zł)

termin wykonania, warunki płatności, okres gwarancji

1

B-Act Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 24
85-075 Bydgoszcz

231.732,00

 

Zgodnie z zapisami SIWZ

 

2

Biuro Inwestycji „Inwest-Wybrzeże” Sp. z o.o.
ul. Derdowskiego 7
81-369 Gdynia

426.810,00

 

Zgodnie z zapisami SIWZ

 

3

Nadzory Budowlane –
inż. Eugeniusz Gryczewski

ul. Szkolna 34
84-239 Bolszewo

233.700,00

 

Zgodnie z zapisami SIWZ

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależnoścido grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Znak sprawy nr 23/2017                                                                                        Wejherowo, 5 maja 2017 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego


Zmiana nr 1

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści „Ogłoszenia o zamówieniu”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie – w formie zaprojektuj i wybuduj” w zakresie przygotowania, prowadzenia i rozliczenia całego procesu budowlano-inwestycyjnego, dla projektu pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia”, nr RPPM.04.01.00-22-0017/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie Zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. dalej: „ustawa”), Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ):

Rozdział XI ust. 6 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„Zobowiązanie, o którym mowa w rozdz. X ust. 1 lit. d) SIWZ należy złożyć wraz z ofertą w oryginale.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega przedłużeniu do dnia 12 maja 2017 roku.  Rozdz. XVI ust. 1 i 3 SIWZ (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) otrzymują brzmienie:

  1. „1. Oferty należy składać w Biurze Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP – Związku Pracodawców z Wejherowa, ul. Gen. Józefa Hallera 18, 84-200 Wejherowo, do dnia 12.05.2017 r. do godz. 1200. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną  niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.”
  2. „3. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP – Związku Pracodawców z Wejherowa, ul. Gen. Józefa Hallera 18, 84-200 Wejherowo w sali nr 1 dnia 12.05.2017 r. o godz. 1230.

Zamawiający zamieścił zmianę treści „Ogłoszenia o zamówieniu” nr 72520-2017 z dnia 25.04.2017 r. zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszystkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zamówienie publiczne z dnia 25 kwietnia 2017 r. (znak sprawy: 23/2017)

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie – w formie zaprojektuj i wybuduj” w zakresie przygotowania, prowadzenia i rozliczenia całego procesu budowlano-inwestycyjnego, dla projektu pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia”, nr RPPM.04.01.00-22-0017/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie Zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

Zamówienie publiczne zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (ogłoszenie nr 72520 - 2017 z dnia 2017-04-25).

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 7.1 do SIWZ - Studium wykonalności

Załącznik nr 7.2 do SIWZ - Errata do Studium wykonalności

Załącznik nr 7.3 do SIWZ - Program Funkcjonalno Użytkowy

Koncepcja architektoniczna

Mapa do celów projektowych

Załączniki nr 1-5 do SIWZ w formie edytowalnej