Znak sprawy: 16/2017

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie – w formie zaprojektuj i wybuduj” w zakresie przygotowania, prowadzenia i rozliczenia całego procesu budowlano-inwestycyjnego, dla projektu pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia”, nr RPPM.04.01.00-22-0017/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie Zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.”

UZASADNIENIE PRAWNE I FAKTYCZNE

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, przed upływem terminu składania ofert, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm – dalej: ustawa Pzp). W myśl art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy Pzp, z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. Niemożność zapoznania się z treścią złożonej oferty ma charakter bezwzględny i dotyczy wszystkich osób w szczególności po stronie Zamawiającego. W przedmiotowym postępowaniu termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 19.04.2017 r. na godz. 12:30. Zamawiający jest odpowiedzialny za przestrzeganie powyższego zakazu i wskazał na taki sposób zamknięcia i dostarczenia jej do Zamawiającego, aby nie budziło wątpliwości, iż przez cały czas oferta była przez Zamawiającego przechowywana w nienaruszonym stanie i nikt nie miał do jej zawartości dostępu.

W przedmiotowym postępowaniu doszło do przypadkowego otwarcia koperty z ofertą, w której złożono ofertę do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia przed terminem otwarcia, tj. 19.04.2017 r. przed godziną 12:30 (otwarcie nastąpiło 18.04.2017 r.) i do zapoznania się z jej treścią przez pracownika Biura Zamawiającego.

Otwarcie ofert ma charakter jawny nie tylko w stosunku do wykonawców, ale erga omnes. Z prawidłowym dokonaniem czynności otwarcia ofert ustawodawca wiąże domniemanie wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy Pzp, iż nie nastąpiło zapoznanie się z zawartością ofert przed terminem ich składania. Celem prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór oferty najkorzystniejszej w rozumieniu art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. Należy mieć jednak na uwadze, że wybór oferty najkorzystniejszej nastąpić musi zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy Pzp zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Otwarcie ofert nie stanowi czynności prawnej, a czynność faktyczną. Ma ono charakter jednokrotny i ze swej natury nie może być ponawiane w danym postępowaniu. Ponadto art. 7 ust. 1 ustawy Pzp nakazuje zamawiającemu przeprowadzenie postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny i orzecznictwa zasada równego traktowania wykonawców oznacza jednakowe traktowanie wykonawców na każdym etapie postępowania, bez stosowania przywilejów, ale także i środków dyskryminujących wykonawców ze względu na ich właściwości. Jej przestrzeganie polega na stosowaniu jednej miary do wszystkich wykonawców znajdujących się w tej samej lub podobnej sytuacji.

Każde naruszenie opakowania, które sugeruje, iż z ofertą ktoś mógł się zapoznać przed terminem wyznaczonym przez Zamawiającego, powoduje konieczność unieważnienia postępowania. Brak należytej staranności ze strony Zamawiającego przy przyjmowaniu ofert i przypadkowe jej otwarcie, spowodowało, iż zaistniała obiektywna możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty, z naruszeniem przepisu art. 86 ust. 1 ustawy Pzp, a takowe naruszenie mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

Zamawiający ma obowiązek unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy (art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp). Wada postępowania, która ma być podstawą jego unieważnienia, musi mieć więc charakter nieusuwalny i powodujący równocześnie, że umowa zawarta w wyniku takiego postępowania będzie wskutek istnienia tej wady podlegać unieważnieniu. Otwarcie oferty przed terminem jej otwarcia i zapoznanie się z jej treścią jest wadą, której nie można usunąć, ponieważ otwartej oferty nie można ponownie otworzyć. W przedmiotowej sprawie nie jest możliwe usunięcie wady a jedynie unieważnienie postępowania i ogłoszenie nowego. Wadą w rozumieniu tego przepisu jest nieusuwalna wada samego postępowania, która wywiera istotny wpływ na umowę powodując jej nieważność. W takiej sytuacji działając na podstawie art. 146 ust. 6 ustawy Prezes UZP może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy, w przypadku dokonania przez Zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

Mając powyższe na względzie postanowiono jak na wstępie.

Wejherowo, dnia 19.04.2017 r.

 

Zamówienie publiczne z dnia 11 kwietnia 2017 r. (znak sprawy: 16/2017)

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie – w formie zaprojektuj i wybuduj” w zakresie przygotowania, prowadzenia i rozliczenia całego procesu budowlano-inwestycyjnego, dla projektu pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia”, nr RPPM.04.01.00-22-0017/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie Zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

Zamówienie publiczne zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (ogłoszenie nr 63056 - 2017 z dnia 2017-04-11 r.).

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 7.1 do SIWZ - Studium wykonalności

Załącznik nr 7.2 do SIWZ - Errata do Studium wykonalności

Załącznik nr 7.3 do SIWZ - Program Funkcjonalno Użytkowy

Koncepcja architektoniczna

Mapa do celów projektowych

Załączniki nr 1-5 do SIWZ w formie edytowalnej