Zapytanie ofertowe nr 21/2017 

Informacja o zmianie treści Zaproszenia do złożenia oferty dot. usługi przeprowadzenia indywidualnego doradztwa w zakresie opracownia biznesplanów dla uczestników projektu pn. "Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach", nr RPPM.05.07.00-22-0038/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorsiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa. 

Wprowadzono następujące zmiany w treści Zaproszenia do złożenia oferty:

1. zmiana zapisu w ust. 2 "Miejsce i termin wykonania zamówienia".

2. zmiana zapisu w ust. 3 "Opis warunków udziału w postępowaniu".

3. w ustępie 4 "Wymogi dotyczące sporządzenia oferty" dodano punkty 8 oraz 9 lit.a i b.

4. zmiana zapisu w ust. 7 "Miejsce oraz termin złożenia oferty".

Naniesione zmiany zaznaczono w treści dokumentu w kolorze czerwonym. 

Pliki do pobrania:

Poprawione Zaproszenie do złożenia oferty

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty

- Załącznik nr 2 - Wykaz doradców

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności.

Wejherowo, 12 kwietnia 2017 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 21/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa w zakresie opracowania biznesplanów dla uczestników projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”, nr RPPM.05.07.00-22-0038/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa

Data publikacji: 10.04.2017 r.

Rodzaj ogłoszenia: zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego doradztwa w zakresie opracowania biznesplanów dla uczestników projektu pn. Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”. Zadaniem doradcy będzie przygotowanie uczestników projektu do opracowania biznesplanu działalności gospodarczej, będącego podstawą do wnioskowania o finansowe i pomostowe wsparcie w ramach Działania 5.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

  1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do przeprowadzenia indywidualnych konsultacji, które pozwolą na odpowiednie przygotowanie uczestników projektu do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu biznesplanu działalności przedsiębiorstwa. Wykonawca zobowiązany będzie do pomocy w przygotowaniu biznesplanów zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego.
  2. Liczba uczestników, z którymi prowadzone będą indywidualne konsultacje: do 51 osób.
  3. W ramach usługi doradztwa, każdy uczestnik projektu weźmie udział w 2 spotkaniach indywidualnych z doradcą trwających łącznie ok. 2 godzin.
  4. Dopuszcza się zlecenie mniejszej liczby konsultacji dla sprawnej i terminowej realizacji projektu.
  5. Miejscem realizacji usługi jest siedziba Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP – Związek Pracodawców przy ul. Hallera 18 w Wejherowie oraz siedziba Niepublicznej Szkoły Rzemiosła przy ul. Kalwaryjskiej 3 w Wejherowie.
  6. Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą (minimum 4 osoby), której powierzy realizację przedmiotu zamówienia.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

- Załącznik nr 1 Formularz oferty

- Załącznik nr 2 Wykaz doradców

- Załącznik nr 3 Oświadczenie