Zapytanie ofertowe nr 20/2017                                                                              Wejherowo, 20.04.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „Przeprowadzenie szkolenia „Aplikacje komputerowe” dla uczestników projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”, nr RPPM.05.07.00-22-0038/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa, została wybrana oferta Wykonawcy:

Akademia Biznesu Zyta Klonowska, ul. Mickiewicza 22, 84-100 Puck

Uzasadnienie wyboru:

-  oferta spełnia wymagania Zamawiającego,

-  oferta uzyskała łącznie 95,80 pkt. za kryteria „Cena” i „Doświadczenie”.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Suma uzyskanych punktów za kryteria: „Cena”
i „Doświadczenie”

1.

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego ORBE Kinga Ebro-Prokesz, Os. Tysiąclecia 85, 31-610 Kraków

70,57

2.

EDUKACJA IT Sławomir Malec, ul. T. Kościuszki 27,
85-079 Bydgoszcz

37,73

3.

A9 Internet Multimedia Serwis, ul. 12 Marca 193,
84-200 Wejherowo

58,34

4.

Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości,
ul. Zielona, 88-430 Janowiec Wielkopolski

84,65

5.

Akademia Biznesu Zyta Klonowska,
ul. Mickiewicza 22, 84-100 Puck

95,80

 

 

Pytania i wyjaśnienia do Zapytania ofertowego nr 20/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.:

Pytanie: Kto zapewnia salę szkoleniową?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w ust. 3 pkt. 5 „Zaproszenia do złożenia oferty” „Zamawiający zapewnia salę szkoleniową wraz z 14 stanowiskami komputerowymi”. Zamawiający informuje, że zajęcia szkoleniowe będą realizowane w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Hallera 18, 84-200 Wejherowo.

Pytanie: Czy szkolenie jest finansowane ze środków publicznych w min. 70%, tj. czy uznajemy, że VAT = zwolniony?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, a próg dofinansowania wynosi powyżej 70%. Rozstrzygnięcie kwestii dot. podatku VAT nie leży w gestii Zamawiającego.

Wejherowo, dn. 13.04.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 20/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Przeprowadzenie szkolenia „Aplikacje komputerowe” dla uczestników projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”, nr RPPM.05.07.00-22-0038/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa.

Data publikacji: 06.04.2017 r.

Rodzaj ogłoszenia: zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia "Aplikacje komputerowe" w ramach projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i wdrożenia programu zajęć, który spełnia wymogi określone w Zaproszeniu do złożenia oferty, w tym przeprowadzenia 18 godzin dydaktycznych szkolenia dla każdej z 4 grup szkoleniowych (szkolenia przeprowadzane będą dla 2 grup równocześnie) w okresie od 24 kwietnia 2017 r. do 8 maja 2017 r.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Treść zapytania została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1028646

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie