Zapytanie ofertowe nr 18/2017 z dnia 22 marca 2017 r.

Usługa prowadzenia zajęć z języka angielskiego dla dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego w Warszkowie w ramach projektu pn. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II”, nr RPPM.06.02.01-22-0005/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałania 6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT.

Data publikacji: 22.03.2017 r.

Rodzaj ogłoszenia: zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć z języka angielskiego dla dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego w Warszkowie  w ramach projektu pn. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II”. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i wdrożenia autorskiego programu zajęć i przeprowadzenia 48 godzin zajęć w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wzór Curriculum Vitae

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Wzór umowy