Zapytanie ofertowe nr 17/2017                                                                              Wejherowo, 27.03.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „Przeprowadzenie szkolenia „ABC przedsiębiorczości” dla uczestników projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”, nr RPPM.05.07.00-22-0038/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa, została wybrana oferta Wykonawcy:

Akademia Biznesu Zyta Klonowska, ul. Mickiewicza 22, 84-100 Puck

Uzasadnienie wyboru:

- oferta spełnia wymagania Zamawiającego,

- oferta uzyskała łącznie 96,49 pkt. za kryteria „Cena” i „Doświadczenie”.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa(firma) i adres wykonawcy

Suma uzyskanych punktów za kryteria: „Cena”
i „Doświadczenie”

1.

IMMOQEE Sp. z o.o., ul. Karola Chodkiewicza 3/U10, 02-593 Warszawa

36,62

2.

Niepubliczna Placówka Kształcenia ustawicznego ORBE Kinga Ebro-Prokesz,
Os. Tysiąclecia 85, 31-610 Kraków

57,56

3.

Akademia Biznesu Zyta Klonowska,
ul. Mickiewicza 22, 84-100 Puck

96,49

4.

EduKar Zbigniew Olender, ul. Dluga 28,
83-400 Kościerzyna

21,73

5.

Tomasz Rojek, ul. Aliny Pieńkowskiej 27,
80-180 Gdańsk

25,65

6.

Justyna Stańczak-Anuszewska,
ul. Biedrawiny 6/32, 13-200 Działdowo

32,74

7.

Akademia Kształcenia Zawodowego,
ul. Straganiarska 20/22, 80-837 Gdańsk

49,11

8.

Centrum Szkoleń Wielozawodowych DELTA,  ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

68,78

9.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział
w Gdańsku,
ul. Długi Targ 46/47, 80-830 Gdańsk

65,51

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 17/2017 z dnia 15 marca 2017 r.

Przeprowadzenie szkolenia „ABC przedsiębiorczości” dla uczestników projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”, nr RPPM.05.07.00-22-0038/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa.

Data publikacji: 15.03.2017 r.

Rodzaj ogłoszenia: zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia "ABC przedsiębiorczości" w ramach projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i wdrożenia programu zajęć, który spełnia wymogi określone w Zaproszeniu do złożenia oferty, w tym przeprowadzenia 60 godzin dydaktycznych szkolenia dla każdej z 4 grup szkoleniowych (szkolenia przeprowadzane będą dla 2 grup równocześnie) w okresie od 27 marca 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Treść zapytania została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1025440

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie