Rozeznanie cenowe rynku nr 16/2017 z dnia 14 marca 2017 r.

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie – w formie zaprojektuj i wybuduj” w zakresie przygotowania, prowadzenia i rozliczenia całego procesu budowlano-inwestycyjnego, dla projektu pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia”, nr RPPM.04.01.00-22-0017/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie Zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

Data publikacji: 14.03.2017 r.

Rodzaj ogłoszenia: rozeznanie cenowe rynku

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie – w formie zaprojektuj i wybuduj” w zakresie przygotowania, prowadzenia i rozliczenia całego procesu budowlano-inwestycyjnego, dla projektu pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia”.

Szczegółowe informacje dot. zamówienia przedstawiono w Rozeznaniu cenowym rynku.

Druki do pobrania:

Rozeznanie cenowe rynku

- Załącznik nr 1     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2     Druk oszacowania wartości zamówienia

- Załącznik nr 3     Studium Wykonalności

- Załącznik nr 4     Errata do Studium Wykonalności

- Załącznik nr 5     Program Funkcjonalno-Użytkowy

- Załącznik nr 6     Koncepcja architektoniczna