Zapytanie ofertowe nr 15/2017 z dnia 13 marca 2017 r.

Usługa doradztwa zawodowego polegająca na identyfikacji indywidualnych potrzeb szkoleniowych uczestników projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”, nr RPPM.05.07.00-22-0038/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa

Data publikacji: 13.03.2017 r.

Rodzaj ogłoszenia: zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa zawodowego polegająca na identyfikacji indywidualnych potrzeb szkoleniowych uczestników projektu pn. "Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach". Zadaniem doradcy zawodowego będzie sformułowanie diagnozy potrzeb szkoleniowych dla każdego z uczestników projektu w formie Indywidualnego Planu Działania. 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług doradcy zawodowego, która będzie objemować m.in.:

  1. Przeprowadzenie konsultacji z uczestnikami projektu w celu określenia indywidualnych potrzeb szkoleniowych, opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego uczestnika zawierającego diagnozę indywidualnych potrzeb szkoleniowych, ustalenie form szkolenia oraz dobór szkolenia (szkoleń),
  2. Liczba kandydatów, z którymi prowadzone będą indywidualne konsultacje: do 55 osób,
  3. Dopuszcza się zlecenie mniejszej liczby konsultacji dla sprawnej i terminowej realizacji projektu,
  4. Planuje się wybór minimum 2 doradców zawodowych,
  5. Miejscem realizacji usługi jest siedziba Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP – Związek Pracodawców przy ul. Hallera 18 w Wejherowie oraz siedziba Niepublicznej Szkoły Rzemiosła przy ul. Kalwaryjskiej 3 w Wejherowie.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

- Załącznik nr 1 Formularz oferty