Zapytanie ofertowe nr 13/2017 z dnia 9 marca 2017 r.

Usługa cateringowa dla uczestników szkoleń  prowadzonych w ramach  projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”, nr RPPM.05.07.00-22-0038/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa.

Data publikacji: 09.03.2017 r.

Rodzaj ogłoszenia: zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników szkoleń prowadzonych w ramach  projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach””. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i dostarczenia poczęstunku (w formie serwisu kawowego) dla uczestników szkoleń, zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie