Zapytanie ofertowe nr 12/2017                                                                              Wejherowo, 15.03.2017 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania pn. Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia „ABC przedsiębiorczości” dla uczestników projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”, nr RPPM.05.07.00-22-0038/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa". Zapytanie zostało unieważnione z powodu niespójnych zapisów w Zaproszeniu do złożenia oferty, uniemożliwiających prawidłowe wybranie Wykonawcy.

 

Pytania i wyjaśnienia do Zapytania ofertowego nr 12/2017 z dnia 2 marca 2017 r.:

Pytanie: Liczba godzin dydaktycznych dla jednej grupy wynosi 60. Proszę o informacje ile dziennie godzin Państwo przewidujecie? ile dni szkoleniowych będzie dla 1 grupy?

Odpowiedź: Szkolenie „ABC przedsiębiorczości” dla 1 grupy zostanie zrealizowane w ciągu 8 kolejnych dni roboczych, a liczba godzin dydaktycznych realizowanych w ramach 1 dnia szkolenia nie może przekroczyć 8 godz.

Wejherowo, dn. 03.03.20017 r.

Zapytanie ofertowe nr 12/2017 z dnia 2 marca 2017 r.

Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia „ABC przedsiębiorczości” dla uczestników projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”, nr RPPM.05.07.00-22-0038/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa.

Data publikacji: 02.03.2017 r.

Rodzaj ogłoszenia: zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia "ABC przedsiębiorczości" w ramach projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i wdrożenia programu zajęć, który spełnia wymogi określone w Zaproszeniu do złożenia oferty, w tym przeprowadzenia 60 godzin dydaktycznych szkolenia dla jednej grupy szkoleniowej (maksymalnie 4 grupy) w okresie od 20 marca 2017 r. do 20 kwietnia 2018 r.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Treść zapytania została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1023658.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie