Zapytanie ofertowe nr 11/2017 z dnia 1 marca 2017 r.

Usługa organizacji warsztatów wspierających rodziny w organizacji czasu wolnego w Placówce Wsparcia Dziennego w Warszkowie w ramach projektu pn. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II”, nr RPPM.06.02.01-22-0005/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałania 6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT.

Data publikacji: 01.03.2017 r.

Rodzaj ogłoszenia: zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji warsztatów wspierających rodziny w organizacji czasu wolnego w Placówce Wsparcia Dziennego w Warszkowie w ramach projektu pn. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim II”. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i wdrożenia programu zajęć, który spełnia wymogi określone w Zaproszeniu do złożenia oferty, w tym przeprowadzenia do 84 godzin warsztatów w okresie od zwarcia umowy do 30 września 2018 r.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wzór umowy