Zapytanie ofertowe nr 10/2017                                                                              Wejherowo, 09.03.2017 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych w zakresie programu szkoleniowego dla zawodu STOLARZ, w ramach projektu pn. "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I”, nr RPPM.06.01.01-22-0006/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.1 Aktywna integracja, Poddziałania 6.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa - mechanizm ZIT" nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 10/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.

Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych w zakresie programu szkoleniowego dla zawodu STOLARZ, w ramach projektu pn. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I”, nr RPPM.06.01.01-22-0006/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.1 Aktywna integracja, Poddziałania 6.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa - mechanizm ZIT

Data publikacji: 28.02.2017 r.

Rodzaj ogłoszenia: zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych w zakresie programu szkoleniowego dla zawodu STOLARZ, w ramach projektu pn. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I”.Program szkoleniowy dla zawodu „Stolarz” obejmuje łącznie 216 godzin dydaktycznych i składa się z 5 części:

Część 1 - Rachunkowość zawodowa oraz zarys przedsiębiorczości

Część 2 - Podstawowe zasady ochrony środowiska

Część 3 - Podstawowe przepisy prawa pracy oraz prawo gospodarcze i zarządzanie przedsiębiorstwem

Cześć 4 - Zasady bhp i p.poż

Część 5- Przedmiotów zawodowych w zawodzie stolarza

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części, jednak dla każdej z wyżej wymienionych części należy złożyć oddzielną ofertę z informacją, której części oferta dotyczy, na zasadzie: 1 część – 1 oferta. 

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w Zaproszeniu do złożenia oferty.

Treść zapytania została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1022993

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie