Zapytanie ofertowe nr 8/2017                                                                              Wejherowo, 23.02.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia pn. Świadczenie usług specjalisty ds. zamówień publicznych dla projektu pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia”, nr RPPM.04.01.00-22-0017/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie Zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych”, została wybrana oferta Wykonawcy:

Aleksandra Mieczkowska
ul. Królewskie Wzgórze 27/17, 80-283 Gdańsk

Uzasadnienie wyboru:

  • oferta cenowa spełnia wymagania Zamawiającego,
  • oferta cenowa uzyskała 100 pkt w kryterium cena; oferta z najniższą ceną.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego dwie oferty:

Numer oferty

Nazwa(firma)i adres wykonawcy

Liczba punktów
za kryterium cena

1

SiP Szkolenia i Prawo Aneta Szyndler
ul. Wańkowicza 4A/9, 02-796 Warszawa

Oferta odrzucona

2

Aleksandra Mieczkowska
ul. Królewskie Wzgórze 27/17, 80-283 Gdańsk

100,00


 

 

Zapytanie ofertowe nr 8/2017 z dnia 13 lutego 2016 r.

Świadczenie usług specjalisty ds. zamówień publicznych dla projektu pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia”, nr RPPM.04.01.00-22-0017/2016, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie Zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

Data publikacji: 13.02.2017 r.

Rodzaj ogłoszenia: zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalisty ds. zamówień publicznych dla projektu pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia".

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług specjalisty ds. zamówień publicznych w zakresie:

  1. postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.- dalej: ustawa Pzp) na:
  1. Rozbudowę Niepublicznej Szkoły Rzemiosła o budynek dydaktyczny w Wejherowie – w formie zaprojektuj i wybuduj,
  2. Zakup wyposażenia do budynku dydaktycznego Niepublicznej Szkoły Rzemiosła – zamówienie udzielane w częściach,
  1. przygotowania postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na:
  1. Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego (z kontrolą rozliczenia budowy) dla zadania „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie – w formie zaprojektuj i wybuduj”,
  2. Świadczenie usług doradztwa prawnego dla projektu pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia” nr RPPM.04.01.00-22-0017/16.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Wykonawca  zobowiązany  jest do  ścisłej  współpracy  z  Zamawiającym  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  zamówienia, rozumianej  jako  dostępność  Wykonawcy  poprzez  kontakt  telefoniczny,  mailowy  oraz   osobisty w  siedzibie  Zamawiającego. 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

- Załącznik nr 1         Formularz oferty cenowej

- Załącznik nr 2         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2.1      Wniosek o dofinansowanie

- Załącznik nr 2.2      Studium Wykonalności

- Załącznik nr 2.3      Errata do Studium Wykonalności

- Załącznik nr 3         Projekt umowy