Projekt „Wzorcowe Kształcenie Zawodowe”

Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP – Związek Pracodawców otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizacje projektu pn. „Wzorcowe Kształcenie Zawodowe”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja Zawodowa, Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji Zawodowej.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.03.03.01-22-0010/2016-00 z dnia 9 listopada 2016 r. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie wynosi 1.892.923,20 zł, a wartość przyznanego dofinansowania wynosi 1.703.630,88 zł.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz ułatwienie wejścia na rynek pracy absolwentom Niepublicznej Szkoły Rzemiosła. Uzyskane przez uczestników projektu wsparcie przyczyni się do wzrostu kompetencji kadry szkolącej w zakresie nowych technologii w branży meblarskiej i budowlanej oraz uzyskania rzetelnego wykształcenia i przygotowania do wykonywania zawodu przez uczniów Niepublicznej Szkoły Rzemiosła

Projekt realizowany jest w okresie od 3 października 2016 r. do 31 grudnia 2021 r.

Przewidziane formy wsparcia (branża meblarska i budowlana):

Nauczyciele: szkolenia m.in. z zakresu obsługi aplikacji do projektowania CAD/CAM, programowania i obsługi obrabiarek CNC, kosztorysowania, spawania metodą MIG/MAG, TIG i MMA.

Mistrzowie szkolący: dodatkowe zajęcia specjalistyczne z obsługi aplikacji CAD/CAM, programowania obrabiarek CNC oraz spawania metodą TIG

Uczniowie:

-         Dodatkowe zajęcia szkolne: obsługa aplikacji do projektowania CAD/CAM, rysunek techniczny, programowanie i obsługa obrabiarek CNC, kosztorysowanie, spawanie metodą MIG/MAG, TIG i MMA, technologie plus energetyczne i energooszczędne,

-         Dodatkowe praktyki u pracodawców: praktyki w nowoczesnych technologicznie zakładach pracy oraz stypendia za praktyki zawodowe,

-         Doradztwo zawodowe: wsparcie w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Udział uczestników projektu we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny.

Projekt „Wzorcowe Kształcenie Zawodowe” powiązany jest z projektem „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia”.