Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców w Wejherowie.

Powiatowy Cech Rzemiosł MiSP - Związek Pracodawców w Wejherowie jest najstarszą organizacją samorządu gospodarczego działającą w powiecie wejherowskim. jego powstanie wiąże się z początkiem miasta Wejherowa. Wejherowska organizacja cechowa ściśle współpracuje z władzami samorządowymi miasta Wejherowa.

przekazanie insygniprzekazanie insygni
Przekazanie insygni prezydentowi miasta Wejherowa p.Krzysztofowi Hidebrandtowi przez Zarząd Cechu (Sesja Rady Miasta - 4.11.2008)
 
fryzjer
Zasięg terytorialny działalności Cechu obejmuje Małe Trójmiasto Kaszubskie: Wejherowo, Rumia, Reda, powiat wejherowski - największy powiat ziemski na terenie województwa pomorskiego, a w nim gminy: Wejherowo, Linia, Luzino, Choczewo, Gniewino, Łęczyce, Szemud.

Obecnie wejherowski Cech zrzesza około 300 podmiotów gospodarczych, które zatrudniają blisko 4500 pracowników. Dodatkowo, należący do Cechu rzemieślnicy szkolą ponad 900 młodocianych pracowników w 30 różnych zawodach.
Praktyczna nauka zawodu jest nadzorowana przez ponad 250 mistrzów szkolących będących właścicielami lub
pracownikami zakładów rzemieślniczych.


Członkowie Cechu należą do 8 sekcji: budowlanej, drzewnej, motoryzacyjnej, fryzjerskiej, metalowo-elektrotechnicznej, odzieżowej, spożywczej, rzemiosł różnych i sprzedawców.

cukiernikstolarz

Wejherowska organizacja cechowa działa na podstawie Statutu Cechu (uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Cechu w dniu 16.04.1998r. z póż.zm.) i Ustawy o Rzemiośle z dnia 22.03.1989r. (Dz,U.1989 nr.17, poz.92 z póź.zm.). Od dnia 30.10.2001r. Cech jest zarejestrowany pod numerem 0000048667 w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS.

fryzjermonter - elektronik

Powiatowy Cech Rzemiosł MiSP w Wejherowie jest członkiem Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku., a przedstawiciel Cechu uczestniczy w posiedzeniach Powiatowej Rady Zatrudnienia działającej przy Staroście Powiatu Wejherowskiego. Wejherowska  organizacja rzemieślnicza współpracuje z Izbą Rzemieślniczą w Schwerinie (Niemcy), oraz Centrum Kształcenia i Technologii przy Izbie Rzemieślniczej w Schwerinie. Cech  jest organem prowadzącym Niepublicznej Szkoły Rzemiosła, która jest pierwszą niepubliczną szkołą zawodową działającą na terenie województwa pomorskiego.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania. Wejherowską organizacją rzemieślniczą kieruje Zarząd Cechu, na czele z prezesem.


Walne Zgromadzenie (2012)