W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Państwu określone w tych aktach prawnych prawa związane z przetwarzaniem przez Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP – Związek Pracodawców  w Wejherowie Państwa danych osobowych.

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych aspektów w działalności Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP – Związek Pracodawców w Wejherowie.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 1. Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP – Związek Pracodawców  w Wejherowie jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP – Związek Pracodawców  w Wejherowie przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Cech realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia zgodnie z tymi przepisami.
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP – Związek Pracodawców  w Wejherowie z siedzibą w 84-200 Wejherowo, ul. Gen. Józefa Hallera 18, dane kontaktowe: numer telefonu: +48 58 672 25 11, adres email: biuro@cechwejherowo.pl.
  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym należy kontaktować się tylko i wyłącznie w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych na adres: iod@cechwejherowo.pl
 2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych organizacji pracodawców, a w szczególności ochrony praw i reprezentowania interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i  administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego. Prowadzimy działania obejmujące: szkolenia, kursy zawodowe, promocję dobrych praktyk w życiu gospodarczym. Prowadzi również stronę internetową oraz profile w mediach społecznościowych.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanych w ust 2, Państwa dane osobowe. Mogą być udostępnione przedsiębiorstwu świadczącemu usługi IT na rzecz Administratora, oraz zewnętrznej firmie świadczącej usługi księgowe, jednakże wyłącznie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, tj.:
  1. w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;
  2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych i administracyjnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności statutowej, a także prowadzenia strony internetowej i profilu w mediach społecznościowych oraz realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;
 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
 6. W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Polityka prywatności zostanie każdorazowo zaktualizowana w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

 

Odnośniki do innych stron

Serwis Powiatowego Cechu Rzemiosł – MiŚP – Związek Pracodawców w Wejherowie zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Powiatowego Cechu Rzemiosł – MiŚP – Związek Pracodawców w Wejherowie


Ostatnia aktualizacja: 16.01.2019 r.