Wejherowo, dnia 14.09.2017r. 

Znak sprawy: 24/PP04.01/2017

 

                                  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 

     Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega przedłużeniu do dnia
25 września 2017 roku. Rozdz. XVI pkt 1 i 3 SIWZ (Miejsce oraz termin składania
i otwarcia ofert) otrzymują brzmienie:
 
1. „1. Oferty należy składać w Biurze Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP –
Związku Pracodawców z Wejherowa, ul. Gen. Józefa Hallera 18, 84-200
Wejherowo, do dnia 25.09.2017 r. do godz. 12:00. Wszystkie oferty otrzymane
przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie
zwrócone Wykonawcom bez otwierania.”
 
2. „3. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP –
Związku Pracodawców z Wejherowa, ul. Gen. Józefa Hallera 18, 84-200
Wejherowo w sali nr 1 dnia 25.09.2017 r. o godz. 12:30.
 
Zamawiający w dniu 14.09.2017 r. zamieścił zmianę treści „Ogłoszenia o zamówieniu”
nr 577368-N-2017 z dnia 25.08.2017 r. zamieszczonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany stanowią integralną część
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2

 

Zmiana_nr_2_teści_SIWZ_i_Ogłoszenia_o_zamówieniu-2

 

 

 

                                                                                                                Wejherowo, dnia 07.09.2017r. 

Znak sprawy: 24/PP04.01/2017

 

                                  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 

     Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega przedłużeniu do dnia
18 września 2017 roku. Rozdz. XVI pkt 1 i 3 SIWZ (Miejsce oraz termin składania
i otwarcia ofert) otrzymują brzmienie:
 
1. „1. Oferty należy składać w Biurze Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP –
Związku Pracodawców z Wejherowa, ul. Gen. Józefa Hallera 18, 84-200
Wejherowo, do dnia 18.09.2017 r. do godz. 12:00. Wszystkie oferty otrzymane
przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie
zwrócone Wykonawcom bez otwierania.”
 
2. „3. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP –
Związku Pracodawców z Wejherowa, ul. Gen. Józefa Hallera 18, 84-200
Wejherowo w sali nr 1 dnia 18.09.2017 r. o godz. 12:30.”
 
Zamawiający w dniu 07.09.2017 r. zamieścił zmianę treści „Ogłoszenia o zamówieniu”
nr 577368-N-2017 z dnia 25.08.2017 r. zamieszczonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wszystkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany stanowią integralną część
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_nr_1

 

Zmiana_nr_1_teści_SIWZ_i_Ogłoszenia_o_zamówieniu-1

 

 

 

 

 

Znak sprawy: 24/PP04.01/2017                                                                            Wejherowo, dnia 25.08.2017 r.


 


 


 

Zamówienie publiczne z dnia 25.08.2017r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlano – montażowych dla zadania pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie Zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.”


 

Dokumenty do pobrania:

Ogloszenie o przetargu

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

​​

 Załącznik do SIWZ nr 7.1 Program Funkcjonalno -...

​​

 Załącznik do SIWZ Nr 7.2 Suplement do Programu ...

​​

 załącznik nr 7.1.1.1 do PFU - rysunki T-0 - PIW...

​​

 załącznik nr 7.1.1.2 do PFU rysunki T-1 - RZUT...

​​

 załącznik nr 7.1.1.3 do PFU rysunki T-1 - RZUT...

​​

 załącznik nr 7.1.1.4 do PFU rysunki T-2 - RZUT...

​​

 załącznik nr 7.1.1.5 do PFU rysunki T-2 - RZUT...

​​

 załącznik nr 7.1.1.6 do PFU rysunki T-3 - RZUT...

​​

 załącznik nr 7.1.1.7 do PFU rysunki T-3 - RZUT...

​​

 Załącznik nr 7.1.2.1 do PFU wypis i wyrys.pdf

​​

 Załącznik nr 7.1.2.2 do PFU oswiadczenie o praw...

​​

 załącznik nr 7.1.2.3 do_PFU_rejestr_gruntow.pdf

​​

 załącznik nr 7.1.2.4 do PFU_mapa.pdf

​​

 załącznik nr 7.1.2.4.1do PFU_mapa_sytuacyjna.jpg

​​

 załącznik nr 7.1.2.5 do PFU_badania_geologiczne...

​​

 załącznik nr 7.1.2.6 do PFU_koncepcja.pdf

​​

 załącznik nr 7.1.2.7 do PFU_postanowienie_OOSS.pdf

​​

 załącznik nr 7.1.2.8 do PFU_zaswiadczenie_Natur...

​​

 załącznik nr 7.1.2.9 do PFU_Deklaracja_RDOSS.pdf

​​

 załącznik nr 7.1.2.9.1 do PFU_warunki_przylacze...

​​

 załącznik nr 7.1.2.9.2 do PFU_warunki_przylacze...

​​

 załącznik nr 7.1.2.9.3 do PFU_warunki_techniczn...

​​

 Załączniki do SIWZ od 1-5 w wersji edytowalnej.doc