Wejherowo, dnia 10.10.2018r.

Znak sprawy: 02/PP04.02/2018

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
 
„Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlano – montażowych dla zadania pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosła o budynek
dydaktyczny w Wejherowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie Zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.” 
 
 
Dokumenty do pobrania: