Kurs

na uprawnienia do konserwacji:

"wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem specjalizowanych"

- wózki jezdniowe - kategoria II WJK

Termin rozpoczęcia:

Rekrutacja grupy trwa. 

                                                                                                    

Wymagane wcześniejsze zgłoszenie!!

Czas trwania

45 godz. zajęcia

     teoretyczne

15 godz. zajęcia

      praktyczne

 

 

Czas trwania: 1 miesiąc
 
Wymagania w stosunku do uczestników
 

- Ukończone 18 lat.

- Wykształcenie co najmniej zawodowe.

- Znajomość tematyki z zakresu:

   a) mechaniki technicznej – droga, czas, prędkość, rodzaje ruchów, prędkości ruchów

       roboczych, równowaga sił, stateczność,

   b) wytrzymałości i zmęczenia materiałów,

   c) maszynoznawstwa i technologii naprawy maszyn,

   d) elektrotechniki – natężenie prądu, napięcie – różnica potencjałów, oporność, prawo Ohma,

       rodzaje prądu, rodzaje odbiorników prądu,

   e) źródła i odbiorniki prądu elektrycznego, sieci przesyłowe (instalacje elektryczne),

   f) połączenia rozłączne oraz sposoby ich zabezpieczenia, znaczenie połączeń rozłącznych w

      elementach urządzeń technicznych,

   g) połączenia spawane i zgrzewane,

   h) połączenia wpustowe, klinowe, kołkowe, wtłaczane, skurczowe,

    i) tolerancje i pasowania

- posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie kontrolno – pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV oraz urządzeń i instalacji gazowych.

W przypadku urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem zaświadczenie kwalifikacyjne powinno posiadać odpowiednią adnotację.

 

Uwagi

Po ukończeniu szkolenia i zdania egzaminu wewnętrznego słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją powołaną przez Dyrektora Oddziału UDT absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych (wózki jezdniowe – kategoria II WJK).

Szczegółowych informacji udzielamy zainteresowanym pisemnie, telefonicznie lub drogą e-mail, pod numerami:
tel. (58) 672-25-11, fax (58) 672-28-28,biuro@cechwejherowo.pl
 
Jeżeli zdecydują się Państwo na udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszenia i przesłanie e-mailem na adres biuro@cechwejherowo.pllub fax-em na numer (58) 672-28-28

 

 

→ Formularz zgłoszeniowy - dla osób indywidualnych
→ Formularz zgłoszeniowy firmy - dla firmy zgłaszającej pracowników na szkolenie