Powiatowy Cech Rzemiosł poszukuje wykładowców/ trenerów/ instruktorów praktycznej nauki zawodu do prowadzenia szkoleń (min. zawodowych, komputerowych, księgowych, innych) w zakresach:

- Operator spycharki (wymogi: uprawnienia operatora ładowarki klasy I)

- Operator równiarki (wymogi: uprawnienia operatora ładowarki klasy I)

- Operator podestów ruchomych (wymogi: uprawnienia operatora podestów ruchomych)

- Operator żurawi przenośnych (wymogi: uprawnienia operatora żurawi przenośnych)

- Obsługa pił mechanicznych (wymogi: uprawnienia na piły mechaniczne klasy III)

- Obsługa kos spalinowych (wymogi: uprawnienia na kosy spalinowe)

- Wózki jezdniowe z wymianą butli gazowych (wymogi: uprawnienia)

- Wózki jezdniowe z napędem silnikowym (wymogi: uprawnienia)

- Fryzjerstwo

- Kosmetyka: m.in. wizaż i stylizacja, przedłużanie i zdobienie paznokci

- Sprzedawcy

- Kasy fiskalne

- Komputerowe systemy sprzedaży (Subiekt/Symfonia/WF-Mag...)

- Minimum sanitarne

- Pracownik robót wykończeniowych

- Pracownik administracyjno-biurowy

- Magazynier

- Księgowość z obsługą systemów komputerowych

- Aktywizacja zawodowa

- Doradca zawodowy (kwalifikacje, licencja doradcy)

 

Wymagania wstępne: 

 • Wykształcenie wyższe/ tytuł mistrza/ instruktora praktycznej nauki zawodu.
 • Uprawnienia pedagogiczne.
 • Doświadczenie w nauczaniu oraz prowadzeniu szkoleń.

Osoby zainteresowane prosimy o przeslanie CV oraz listu motywacyjnego na adres biuro@cechwejherowo.pl.
Informujemy,że skontaktumy się jedynie z wybranymi kandydatami.
Dokumenty rekrutacyjne przechowywane są do dnia 24.05.2019r. 

W dokumentach prosimy o zamieszczenie oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP - Związek Pracodawców w Wejherowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na wykładowców/ trenerów/ instruktorów praktycznej nauki zawodu do prowadzenia szkoleń”,
 
a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:
 
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP - Związek Pracodawców, 84-200 Wejherowo, ul. Gen. Józefa Hallera 18
 2. kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@cechwejherowo.pl
 3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na wykładowców/ trenerów/ instruktorów praktycznej nauki zawodu do prowadzenia szkoleń na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 4. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 24.05.2019 r.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP - Związek Pracodawców w Wejherowie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata na stanowisko wykładowcy/ trenera/ instruktora praktycznej nauki zawodu.

………………………………………

Podpis kandydata do pracy