Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP – Związek Pracodawców
ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Niepublicznej Szkoły Rzemiosła

 

Niepubliczna Szkoł Rzemiosła jest dynamicznie rozwijają się placówką kształcenia zawodowego o ugruntowanej pozycji na rynku edukacyjnym w powiecie wejherowskim. Organem założycielskim i prowadzącym szkołę jest Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP – Związek Pracodawców. Szkoła prowadzi dualny system kształcenia zawodowego. Uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną na zajęciach lekcyjnych, a wiedzę praktyczną oraz umiejętności zawodowe w zakładach pracy.

Działamy zgodnie z aktualnymi wymogami projektowania kształcenia i doskonalenia zawodowego, tworząc logiczne ścieżki rozwoju kariery zawodowej, umożliwiamy zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie i rozwijanie już posiadanych kwalifikacji i kompetencji poprzez kursy zawodowe i doskonalenia zawodowe.

Poszukujemy kandydatów na stanowisko Dyrektora Niepublicznej Szkoły Rzemiosła!

Opis stanowiska:

 • kierowanie działalnością szkoły,
 • budowanie wizerunku szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • prowadzenie i nadzór nad dokumentacją szkolną zgodnie z przepisami prawa oświatowego,
 • rekrutacja nauczycieli,
 • rekrutacja potencjalnych kandydatów,
 • nadzór nad przygotowaniem uczniów do egzaminów zawodowych,
 • współpraca z mistrzami szkolącymi,
 • dbanie o przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy,
 • dbanie o sprawny obieg dokumentów i informacji pomiędzy Niepubliczną Szkołą Rzemiosła a organem prowadzącym,
 • monitorowanie efektów kształcenia,
 • współudział w wykonywaniu ewaluacji działań placówki,
 • przygotowywanie sprawozdań / raportów,
 • bieżąca modyfikacja regulaminów wewnętrznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
 • ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą,
 • co najmniej 5 lat stażu pracy, w tym min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • wysoka kultura osobista,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • myślenie koncepcyjne i strategiczne,
 • inicjatywa i zaangażowanie,
 • znajomość rynku edukacyjnego,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej i rozwijającej się Niepublicznej Szkole Rzemiosła,
 • możliwość osobistego rozwoju zawodowego,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia, adekwatne do posiadanych kwalifikacji, doświadczenia oraz zaangażowania i efektów pracy.

Do konkursu może przystąpić osoba, która dodatkowo spełnia następujące wymagania:

 • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie była karana zakazem pełnienie funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 168).

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

 • dane kontaktowe, w tym nr telefonu i adres e-mail,
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata, 
 • życiorys (ze zdjęciem) z opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z referencjami,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienie funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168)
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Niepublicznej Szkoły Rzemiosła”, w terminie do 21.04.2017 r. w siedzibie Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP – Związek Pracodawców, przy ul. Hallera 18, 84-200 Wejherowo.

Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP – Związek Pracodawców. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Planowany harmonogram postępowania konkursowego:

21.04.2017 r. – ostatni dzień przyjmowania ofert

28.04.2017 r. – rozmowa kwalifikacyjna z zaproszonymi kandydatami

12.05.2017 r. – prezentacja przed Komisją Rekrutacji koncepcji rozwoju szkoły oraz efektywnej współpracy pomiędzy szkołą a zakładami pracy, w których odbywa się  praktyczna nauka zawodu (wybrani kandydaci)

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 668 527 583.

Wejherowo, 7 kwietnia 2017 r.